Třídy a události

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Zápis proběhne 17. a 18. dubna od 13.00h do 18.00h.  

Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli čekat. Systém bude přístupný od 18. března.

K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte.
Pokud chcete získat body navíc, můžete přiložit i další přílohy.

Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Body za staršího sourozence - starší sourozenec je a po 1. 9. 2024 bude žákem naší ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitelka školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Příjem žádostí v naší škole:

Žádosti přijímáme osobně v době zápisu s kopií rodného listu dítěte a dalšími dobrovolnými přílohami.

Jsme partnerskou školou nadace Qiido a nadané děti vybíráme už během zápisu do 1. třídy. Kromě paní učitelek a pánů učitelů, kteří provádějí zápis, procházejí po třídách naše proškolené paní učitelky nebo zakladatelka Qiida paní Miriam Janyšková a cílenými otázkami zjišťují, zda lze u dětí předpokládat mimořádné nadání. Vybrané děti pak zveme na screening a po něm nabízíme podle výsledků i testy od Qiida, které potvrdí nadání nebo mimořádné nadání. Z těchto dětí pak v ročníku vytvoříme skupinu a zařadíme je na obohacující matematiku, založenou na rozvoji logiky a tvořivosti. I v dalších předmětech pracujeme s nadanými dětmi zadáváním obohacujících úloh, aby se děti ve škole nenudily a mohly plně využít svůj inteligenční potenciál. Nadané žáky máme ve všech třídách - standardních, hudebních i anglických.

Seznam přijatých žáků vyvěsím 10. května na webu školy a na hlavních vchodových dveřích.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Pro budoucí školní roku budeme otevírat 3 - 4 první třídy podle počtu zapsaných dětí. Počet volných míst je 100.

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy - děti se hlásí předem a výběr provedou naše paní sbormistryně. Hlásit se můžete do 30. března na tel. čísle 466 768 351.

Třída s rozšířenou výukou angličtiny - příjem přihlášek byl ukončen 31. 1. a do konce března probíhají pohovory u pana školního psychologa.

Třídy standardní.

Ze všech prvních tříd budou vybráni nadaní žáci na obohacující výuku matematiky a podporu v dalších vyučovacích předmětech.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a odevzdají ji ve škole 19. nebo 20. dubna - ve dnech zápisu.

K žádosti o odklad doloží:

Kopii rodného listu dítěte – vždy

Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2023. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na www.zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

Jana Smetanová

4. A - Cesta do pravěku
Mezi plazy

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz