Proč si vybrat naši školu

Proč si vybrat naši školu

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu, Hrdá škola 2019, partnerská škola nadace Qiido podporující vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Na jaře  roku 2021 jsme přijali vizi naší školy, abychom byli školou jakou si přejí naši žáci, rodiče našich žáků i naši pracovníci.

Shodli jsme se na tom, že chceme školu, která žáky podporuje, školu, v níž mají žáci respekt k učitelům a učitelé k žákům, školu s učiteli odborně zdatnými, školu s tradicí, školu, ke které jsme loajální, školu otevřenou pro rodiče, veřejnost i pro nové výzvy .

Školu naplněnou hudbou, kypící životem a plnou radosti a pohody. Školu, ve které se umíme vcítit jeden do druhého a umíme si pomáhat, když to druhý potřebuje. Školu, ve které uznáváme individualitu pracovníků i žáků a umíme naši rozdílnost ocenit a pozitivně využít. A také školu, která podporuje nadání žáků nejen při školním učení, ale i v umění a ve sportu.

 Od září 2021 zahajujeme ve spolupráci s nadací Qiido obohacující výuku pro nadané žáky. Dětem mimořádně nadaným a nadaným nabídneme výuku matematiky ve skupině vybraných žáků, kde budou moci rozvíjet své schopnosti. Dětem sportovně nadaným vytváříme individuální vzdělávací plány, aby mohly skloubit tréninky s výukou a podporujeme tak jejich sportovní kariéru. 

Od roku 1987 jsme jedinou školou v Pardubickém kraji zaměřenou na rozšířenou výuku hudební výchovy. Paní sbormistryně vybírají nadané děti v mateřských školách a ve výběrových třídách pak mají žáci týdně 2 - 3hodiny hudební výchovy.  Během více než třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Naše pěvecké sbory dosahují vynikajících výsledků na soutěžích i festivalech. Cílem práce v hudebních třídách není vychovávat profesionální hudebníky, ale  rozvíjet u dětí nadání, vést je ke smysluplnému využívání volného času, tříbit jejich estetické cítění, naučit je pracovat v týmu i vystupovat na veřejnosti. Součástí výuky je i hra na hudební nástroj v Základní umělecké škole v Lonkově ul. V Pardubicích.

V roce 2013/2014 jsme zahájili výuku i ve výběrových třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka se značným  pozitivním ohlasem rodičů a veřejnosti. Žáci mají angličtinu od první třídy a od třetí třídy mají 4 hodiny angličtiny týdně. Jazyk si procvičují i v dalších učebních předmětech, aby si rozvíjeli slovní zásobu i komunikační dovednosti.
Naši pedagogové se stále vzdělávají, pracují v týmech při mezipředmětových projektech, zapojují se do projektů mezinárodních (např. výroba vánočních přání a ozdob a jejich výměna mezi evropskými školami), využívají metody aktivního učení – jsme jediná škola v Pardubicích, která pracuje na 1. stupni s prvky programu Začít spolu a centry aktivit.

Ve škole vyučuje při tandemové výuce angličtinu rodilý mluvčí z USA, na druhém stupni zavádíme CLILL výuku s lektorkou angličtiny.

Pracujeme s moderními technologiemi – učebny jsou  vybaveny interaktivními tabulemi nebo interaktivními dataprojektory.

Pořádáme akce pro děti i jejich rodiče, prarodiče i pro veřejnost – dny otevřených dveří, které průměrně navštíví 500 rodičů a dětí, opékání špekáčků pro děti a rodiče, třídní besídky, pravidelné školní koncerty našich školních pěveckých sborů, které ročně navštíví více než 1000 posluchačů. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou Pardubice – Polabiny.

Učitelé využívají různé metody učení podle svého výběru – matematika Hejného, splývavé čtení, čtení genetickou metodou…. Od 1. do 5. ročníku rozvíjejí učitelé metody aktivního učení a týmovou práci žáků i v centrech aktivit.
Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a od 1. ledna 2019 jsme i katedrovou školou pro Katedru andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

V roce 2019 jsme získali titul Hrdá škola. Během školního roku pořádáme tematické dny, rozvíjíme kontakty a spolupráci mezi dětmi a vedem je k hrdosti na naši školu. K našim školním symbolům patří školní hymna, školní vlajka i nepovinné školní mikiny a trička s logem školy. 

Velký důraz klademe na vztahy mezi žáky, prevenci šikany, slušné chování,  přátelské a bezpečné prostředí ve škole. Od září 2020 jsme zavedli ve všech třídách pravidelné třídnické hodiny, které pomohou při práci s třídním kolektivem a posílí i vztah mezi třídním učitelem a žáky. 

Jsme partnerskou školou nadace Qiido - jedna ze tří v České republice. Velice si vážíme toho, že nadace financuje vzdělávání učitelů v práci s nadanými žáky, poskytuje škole supervize i poradenství a diagnostikuje mimořádně nadané a nadané děti. Spoluprací s Qiidem rozšiřujeme naši podporu nadaným žákům, kteří také mají své speciální vzdělávací potřeby a pro svůj rozvoj potřebují jiné formy a metody práce.

PORADENSTVÍ
Pan  školní psycholog pracuje ve škole  na plný úvazek a poskytuje pomoc žákům, rodičům i učitelům.

OFFICE365
Žáci i učitelé využívají kompletní služby Office 365, kde mají prostor pro svou práci i umožněno sdílení se spolužáky a učiteli.

ŠKOLA ONLINE 
Komunikačním prostředkem je elektronická žákovská knížka, ve které mají rodiče aktuální informace o práci i o chování svého dítěte ve škole i o všech akcích, které škola pořádá.

MOODLE
Využíváme i školní Moodle, kde  vyučující vytvářejí procvičovací testy pro žáky a ukládají výukové materiály.

Jsme školou, která vede své žáky ke slušnému chování a dodržování pravidel, k odpovědnosti za vlastní práci, k hezkým vztahům mezi dětmi i  k vytváření vztahu k celoživotnímu učení. Naším cílem je dát žákům základy pro jejich další vzdělávání a připravit je pro budoucí profesní i osobní život tak, aby byli podle svých možností úspěšní a spokojení. 

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz