Proč si vybrat naši školu

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu, Skutečně zdravá škola

Od roku 1987 jsme jedinou školou v Pardubickém kraji zaměřenou na rozšířenou výuku hudební výchovy. Paní sbormistryně vybírají nadané děti v mateřských školách a ve výběrových třídách pak mají žáci týdně 2 - 3hodiny hudební výchovy a 2 hodiny nepovinného sborového zpěvu. Aby nebyl nárůst počtu hodiny příliš velký, mají žáci v hudebních třídách méně hodin v jiných předmětech, ovšem bez vlivu na kvalitu výuky. Během více než třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Naše pěvecké sbory dosahují vynikajících výsledků na soutěžích i festivalech. Cílem práce v hudebních třídách není vychovávat profesionální hudebníky, ale  rozvíjet u dětí nadání, vést je ke smysluplnému využívání volného času, tříbit jejich estetické cítění, naučit je pracovat v týmu i vystupovat na veřejnosti. Součástí výuky je i hra na hudební nástroj v Základní umělecké škole v Lonkově ul. V Pardubicích.
V roce 2013/2014 jsme zahájili výuku i ve výběrových třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka s ohromným pozitivním ohlasem rodičů a veřejnosti. Žáci mají angličtinu od první třídy a od třetí třídy mají 4 hodiny angličtiny týdně. Jazyk si procvičují i v dalších učebních předmětech, aby si rozvíjeli slovní zásobu i komunikační dovednosti.
Naši pedagogové se stále vzdělávají, pracují v týmech při mezipředmětových projektech, zapojují se do projektů mezinárodních (např. výroba vánočních přání a ozdob a jejich výměna mezi evropskými školami), využívají metody aktivního učení – jsme jediná škola v Pardubicích, která pracuje na 1. stupni s prvky programu Začít spolu a centry aktivit.

Pracujeme s moderními technologiemi – většina učeben (32) je vybavena interaktivními tabulemi nebo interaktivními dataprojektory.

Pořádáme akce pro děti i jejich rodiče, prarodiče i pro veřejnost – dny otevřených dveří, které průměrně navštíví 500 rodičů a dětí, opékání špekáčků pro děti a rodiče, třídní besídky, pravidelné školní koncerty našich školních pěveckých sborů, které ročně navštíví více než 1000 posluchačů. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou Pardubice – Polabiny.
Jsme jedinou pardubickou školou zapojenou v projektu Skutečně zdravá škola. Dětem nabízíme čtyřikrát týdně výběr ze dvou obědů a mohou si vybrat jídla tradiční i jídla „zdravá“.  K dispozici mají salátový bar s výběrem ovocných i zeleninových salátů. Dopolední občerstvení jim nabízí kantýna se zdravými potravinami, která má široký sortiment výrobků.
Učitelé využívají různé metody učení podle svého výběru – matematika Hejného, splývavé čtení, čtení genetickou metodou…. Od 1. do 5. ročníku rozvíjejí učitelé metody aktivního učení a týmovou práci žáků i v centrech aktivit.
Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a od 1. ledna 2019 budeme i fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.

PORADENSTVÍ
Paní  školní psycholožka pracuje ve škole  na plný úvazek a poskytuje pomoc žákům, rodičům i učitelům.

OFFICE365
Žáci i učitelé využívají kompletní služby Office 365, kde mají prostor pro svou práci i umožněno sdílení se spolužáky a učiteli.

ŠKOLA ONLINE 
Komunikačním prostředkem je elektronická žákovská knížka, ve které mají rodiče aktuální informace o práci i o chování svého dítěte ve škole i o všech akcích, které škola pořádá.

MOODLE
Využíváme i školní Moodle, kde  vyučující vytvářejí procvičovací testy pro žáky a ukládají výukové materiály.