Škola

Poradenství

Školské poradenské pracoviště

                                               Školní psycholog 

PhDr. Stanislav Pelcák PhD. - návštěvy po předchozí dohodě nebo v případě krize denně od 7.30h do 8.00h

tel: 777 163 806

konzultace pro žáky, rodiče i učitele

individuální i skupinová páce se žáky

práce s třídními kolektivy

 • na konzultace se dopředu telefonicky nebo e-mailem objednávejte
 • kancelář školního  psychologa je napravo od hlavního vchodu za skleněnými dveřmi, před počítačovou učebnou
 • Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsou zaměstnanci vázáni zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování veškerých služeb školského poradenského pracoviště je bezplatné.

Výchovné a kariérové poradenství 

Mgr. Zora Hrušková - hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz

tel: 466 768 359

 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče: pondělí 15.30h - 16.00h, jiný termín předem domluvit (kabinet je napravo od hlavního vchodu)
 • individuální poradenství při řešení výchovných a výukových problémů dětí
 • poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • zjišťování zájmu žáků o studium ve středních školách, evidence nabídek studia ve středních školách
 • spolupráce se zástupci středních škol a s Úřadem práce v Pardubicích
 • spolupráce s některými firmami z regionu na nabídkách budoucího uplatnění žáků
 • pořádání exkurzí do některých firem a středních škol
 • podávání informací k přijímacímu řízení, distribuce přihlášek do středních škol a zápisových lístků

 

Školní metodik prevence

Mgr. Marie Sychrová → sychrovam@zsprodlouzenapce.cz

tel.: 466 768 360

 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče: středa  13:40h -  14:10h nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě  (kabinet zeměpisu 1. patro)
 • vytváření bezpečného školního prostředí, minimalizace vzniku a výskytu šikany, agrese, zneužívání návykových látek a dalších sociálně-patologických jevů

 

užitečné odkazy:

http://www.minimalizacesikany.cz/ – šikana

http://cms.e-bezpeci.cz/ – kyberšikana

http://www.drogy-info.cz/ – drogy

*http://www.extc.cz/ – drogy

*http://linkaztracenedite.cz/ – linka pro rodinu a školu (nonstop) → tel. číslo 116000

 

    

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz