Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283

Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.: 1/2019                                                             Účinnost od: 1. 3. 2019

Změna: od 1. 9. 2022 – výše stravného

 

 

 1. Údaje o zařízení

 

Školské zařízení:                  Školní jídelna při Základní škole Pardubice-Polabiny,    

                                             Prodloužená 283

Adresa:                                 Prodloužená 283, Pardubice

IČO:                                      60159065                               

Vedoucí školní jídelny:         Marcela Říhová

Tel.:                                      604 291 427

E-mail:                                  rihovam@zsprodlouzenapce.cz

Web:                                       www.zsprodlouzenapce.cz

Kapacita školní jídelny:         780 obědů

 1. Úvodní ustanovení
 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy a ostatních strávníků.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • vyhláškou č. 272/2021 Sb., o školním stravování v platném znění
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění
 • vyhláškou č. 271/2021 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  v platném znění
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR
 1. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • vlastní zaměstnance - obědy
 • žáky základních škol - obědy
 • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti – obědy
 • V ŠJ vaříme pro cizí strávníky.  Cena oběda je 86,- Kč.  Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11.00h do 11.45h u výdejového okna ve dvoře školy.

  III. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny:

Provozní doba:                                                                                    6:00 - 14:30 hodin

Stravování cizích strávníků                                                                11:00 - 11:45 hodin

Stravování žáků a zaměstnanců                                                         11:45 – 14:00 hodin         

  

 1. Přihlášení k odebírání stravy 

Přihlášku k odběru stravy vyplňuje strávník na dobu školní docházky, zaměstnance na dobu trvání pracovního poměru, cizí strávník na dobu stravování.

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné  prohlášení o ukončení stravování.

 

 1. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Stravu si strávník přihlašuje na webu https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Objednavky.cz, číslo zařízení 0727. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. V případě nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den nemoci, pak musí být strava odhlášena.  

Ve školní jídelně vaříme čtyři dny v týdnu dva obědy.  Každý strávník má přihlášený oběd číslo 1. Pokud chce oběd číslo 2, může si oběd změnit nebo odhlásit na internetové adrese: www.strava.cz.  

Odhlašování obědů po internetu

Internetovou adresu přiděluje vedoucí školní jídelny zájemcům při osobní návštěvě v kanceláři vedoucí ŠJ. 

Odhlásit, ale i změnit oběd na druhý den si může strávník nastavit na internetu doma pouze do 14.00 hodin . 

Pokud během večerních hodin onemocní, musí oběd na druhý den odhlásit pouze telefonicky do 7.30 hodin ráno. 

Ve školní jídelně je po celý den zapnut záznamník, na kterém lze zanechat vzkaz. Číslo telefonu do školní jídelny je 604 291 427. 

PLATBA STRAVNEHO  

Stravné se platí na účet jídelny číslo: 78-9241010227/0100 u Komerční Banky. Platba se provádí přímo  na účet jídelny k 20. dni v měsíci. Variabilní symbol dostane každý strávník přidělený v kanceláři školní jídelny.

 1. Bezkontaktní elektronický systém 

Tento systém bezkontaktního odběru stravy se týká pouze žáků a zaměstnanců školy. Každý strávník před zahájením stravován obdrží Pardubickou kartu, která slouží nejen k identifikaci při odběru obědů, ale také ke vstupu do školy.  

Karta je majetkem strávníka, je nepřenosná, platná po celou dobu školní docházky.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje kartou u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen denně nosit kartu k výdeji oběda.

Zapomene-li strávník kartu, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, aby mu mohl být oběd následně vydán.

V případě ztráty si zakoupí kartu novou za 50 Kč. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny.

VII. Úplata za školní stravování 

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 272/2021 Sb., o školním stravování.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu každého jednoho školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. O změně sazby za stravu bude strávník včas informován.
 3. Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo včetně pitného režimu jsou stanoveny takto:

 VÝŠE STRAVNÉHO:                      cena oběda                             výše zálohy     

                              

Od 7 do 10 let                                         32,- korun                              672,-korun 

Od 11 do 14 let                                       34,-korun                               714,-korun 

Od 15 let a více                                      36,-korun                               756,-korun 

Cizí strávníci                                          86,- korun                            1 720,-korun 

Pokud strávník dovrší 11 nebo 15 let během školního roku, je hned od září zařazen do vyšší věkové kategorie. 

 

 

 VIII. Způsob platby stravného

 1. PLATBA STRAVNEHO

Stravné se platí na účet jídelny číslo: 78-9241010227/0100 u Komerční Banky. Platba se provádí přímo na účet jídelny k 20. dni v měsíci. Variabilní symbol dostane každý strávník přidělený v kanceláři školní jídelny. 

V měsíci srpnu se posílá první platba stravného do 20. 8. na měsíc září a v měsíci květnu se posílá poslední platba na měsíc červen. V měsíci červnu a v měsíci červenci se obědy neplatí.  

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci 

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování. 

 1. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 272/2021 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 271/2021 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.   

 

 

 

 

 1. Doplňková činnost

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem ve zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu.

V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).

Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

Sazba stravného je stanovena na jeden školní rok. Cena za 1 odebraný oběd pro cizí strávníky činí 86,- Kč včetně DPH. V případě změny sazby za odebraný oběd bude strávník včas informován.

 

 1. Jídelní lístek
 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny a na portálu www.strava.cz.
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

XII. Vlastní organizace stravování

 1. Ve školní jídelně se stravující žáci řídí pokyny pedagogického dohledu. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.
 3. Použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.
 4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 5. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 6. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) pracovníci vykonávající dohled.

XIII. Konzumace jídla

 1. Strávníkům je vydáván na jídelní podnosy kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 2. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu. Ovoce a zeleninu si nabírají strávníci v salátovém baru.
 3. Polévku a veškeré přílohy může žák na požádání dostat formou přídavku.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 6. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosiči v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.
 7. Strávníci nesmějí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

    XIV. Dohled v jídelně

 1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje zástupce ředitelky školy.
 2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitelky školy.
 3. Povinnosti dohledu v jídelně:
 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
 • k obědu si sedá až ve chvíli, kdy žádný žák nestojí u okénka a v jídelně jsou pouze žáci ze školní družiny pod dohledem paní vychovatelky
 • dohled předává v polovině přestávky dalšímu pracovníkovi
 1. Stravování v době nemoci žáka
 1. Zařízení školního stravování, a tedy i školní jídelna, zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.
 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka nebo jiná zákonným zástupcem pověřená osoba.
 4. Druhý den a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.
 5. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti – cena za oběd činí 86 Kč. 

XVI. Úrazy ve školní jídelně

 1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit v jídelně pracovníkovi vykonávajícímu dohled, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

XVII. Škody na majetku školní jídelny

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené úmyslně na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu v jídelně.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na webových stránkách školy.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dohledu.
 4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.

V Pardubicích dne 31. 8. 2022                                 Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                   ředitelka školy

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz