Školní vzdělávací program

Š K O L N Í   V Z D Ě L Á V A C Í

P R O G R A M

PRO   ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PŘI ZŠ PARDUBICE – POLABINY,

PRODLOUŽENÁ 283

Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007

ŠVP byl projednán Školskou radou dne 25. 6. 2007

Dodatek č. j. 5/2015 vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2015

ŠVP byl projednán Školskou radou dne 23. 7. 2015

 

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.1 Filosofie školní družiny

„Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.“

 1. 1.2 Školní družina při ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283

Zřizovatel:           Statutární město Pardubice

                            Pernštýnské náměstí 1

                            530 21 Pardubice

                            IČO: 00274046

Zaměstnavatel:    ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283

                           zastoupena ředitelkou školy Mgr. Bc. Janou Smetanovou

                                     

Kapacita školní družiny: 240 žáků

Účastníci zájmového vzdělávání jsou žáci základní školy, dále jen děti.

Provozní doba:    ranní družina                  6,00 h - 8,00 h

                            odpolední družina                  11,45 h - 17,00

Dokumentace ŠD- ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině

     - přehled výchovně - vzdělávací práce

     - zápisní lístky

     - docházkový sešit pro nepravidelnou činnost

     - interní dokumenty      - dokumentace o kroužku

                                                                  - celoroční plán činností

                                                                  - matrika

     Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitelka školy. Poplatek se platí předem ve stanovených termínech.

 1. KONKRÉTNÍ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - KOMPETENCE

     Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování    -     probíhá mimo povinné vyučování

    -     probíhá mimo vliv rodiny

    -     uskutečňuje se ve volném čase

     Cílem výchovy je připravit dítě pro život ve stávající společnosti, vybavit ho žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji prostřednictvím aktivit mimo vyučování. Výchovné působení musí reagovat na nebezpečí, jakými jsou drogová závislost, gemblerství, nesnášenlivost a agresivita.

ŠVP se zabývá     a) rámcové cíle         dílčí cíle

 1.                      b) klíčové kompetence

                  

Rámcové cíle:

1/ Rozvíjení dítěte, jeho učení

                                                                                  

     

            

     

           a poznání

2/ Osvojení hodnot

3/ Získávání osobních postojů

 

Kompetence:

1/ kompetence k učení                     

2/ kompetence k řešení problémů

3/ kompetence komunikativní

4/ kompetence sociální a personální

5/ kompetence činností a občanské

6/ kompetence k trávení volného času

              

2.1 Konkrétní cíle:

1/ vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou

-         respektovat individuální potřeby a přání dětí, vyslechnout je

-         poskytovat dětem časovou rezervu k získání kulturních, hygienických a společenských návyků

-         rozvoj tvořivosti

2/ účast vychovatelky jako rovnocenného partnera ve hře

-         hodnocení slovního projevu

-         takt, veselost, nápaditost, flexibilita

-         nabízet vhodné hračky a pomůcky

-         rozvoj zručnosti

-         rozvoj jemné motoriky

-         rozvoj dětské fantazie

3/ využívat pochvalu

-         respektovat pracovní tempo dětí

-         respektovat informace rodičů

-         smysl pro spravedlnost

-         rozvoj kolektivních vztahů

-         rozvoj správných charakterových vlastností

4/ poznávat sami sebe

-         učit děti vnímat různost kulturních komunit

-         vést k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností

-         dodržování pitného režimu

-         předcházet nemocem dětí vhodným oblečením a otužováním

     (za příznivého počasí co nejčastější pobyt žáků venku)

-   primární prevence rizikových jevů

2.2 Kompetence

Kompetence k učení - vzbuzovat chuť k poznávání

-        
chuť k dokončení práce

-         pozitivní myšlení

-         výchova k tvořivosti

-         hledat řešení problému

-         hodnocení žáků (hledat, co se povedlo)

-         výchova ke kreativitě

Kompetence k řešení problémů       - podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování          

a řešení problémů

-         všímá si dění kolem sebe a problémů

-         používá logické, matematické a empirické postupy

-         vymýšlí nová řešení

-         rozlišuje správná a chybná řešení

Kompetence komunikativní - ovládat řeč

-         komunikace s dospělými

-         komunikace s vrstevníky

-         vyjádřit své pocity řečí, gestem

-         vyjádřit větou myšlenku, sdělení, otázku, odpověď

-         kultivovat komunikaci

Kompetence sociální a personální - rozhoduje o svých činnostech

-         nese odpovědnost za své chování, jednání a jeho důsledky

-         rozpozná vhodné a nevhodné chování

-         vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit

-         umí pracovat ve skupině - dokáže se prosadit i podřídit

-         umí přijmout kompromis

-         je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

Kompetence činností a občanské - participovat, organizovat, řídit, hodnotit

-         odhaduje rizika svých nápadů

-         k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

-         uvědomuje si svá práva i práva druhých

-         pečuje o své zdraví

-         chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí

Kompetence k trávení volného času - smysluplné trávení volného času

-         umí si vybrat zajímavé činnosti

-         rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech

-         dostatek námětů pro společenské hry, Vv, Hv, Tv

-         získává čtenářské návyky

-   uplatňuje prevenci sociálně patologických jevů

 1. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

   Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je vytvořen pro jeden vzdělávací cyklus, tj. pro dobu pěti let. Délka a časový plán vzdělávání probíhá ve školním roce v rámci provozní doby ŠD nebo dle charakteru akce.

 1. FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

4.1 Formy zájmového vzdělávání

     Zájmové vzdělávání je uskutečňováno zejména těmito formami:

 1. a) pravidelnouvýchovnou vzdělávací a zájmovou činností, která probíhá

         v návaznosti na školní vyučovací proces ve spolupráci s učiteli základní

         školy

 1. b) příležitostnouvýchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační

         činností; jsou to zpravidla významnější akce, které nejsou zahrnuty

         do standardní týdenní skladby činností

 1. c) otevřenou nabídkou spontánníchčinností, což jsou zpravidla klidové

         činnosti po obědě, při pobytu venku, sportovní činnosti ranních

         a koncových družin.

4.2 Obsah vzdělávání

Člověk a jeho svět       

         - děti se učí pozorovat a pojmenovat věci, jevy a děje, jejich vzájemné

         vztahy a souvislosti, poznávají sebe i své nejbližší okolí

         - učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat

          na myšlenky, názory a podněty jiných

         - vytváření režimových a pracovních návyků

 1. okruh „Místo kde žijeme“

         - pozorování nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve škole,

        ve společnosti

         - tematické vycházky do okolí školy (zdravotní středisko, policie,             

         knihovna, obecní úřad, ...)

         Vv - malování toho, co jsme si zapamatovali

         Dv - dopravní značky v okolí školy, malování dopravních značek, …

 1. okruh „Lidé kolem nás“

         - vhodné chování a jednání mezi lidmi, podstata tolerance, empatie,

         vzájemná úcta

         - základní práva a povinnosti

         - základy společenského chování, stolování

         - schopnost naslouchat, tolerance ve skupině

         - kladný vztah ke spolužákům, radost ze spolupráce, kultura projevu

         - hodnocení (hledat klady)

         - předcházet šikaně

 1. okruh„ Lidé a čas“

         - měření posloupnosti času

         - čas je vyčerpatelná jednotka

         - šetření s časem

         - správná organizace času

         - pevný denní režim

         - bylo - je - bude » posloupnost

 1. okruh „Rozmanitost přírody“

         - příroda živá a neživá

         - proměnlivost

         - tematické vycházky (zpracování poznatků ve výchovné činnosti,

        didaktické hry s přírodními motivy)

         - péče o pokojové rostliny

         - sledování počasí

 1. okruh „Člověk a jeho zdraví“

        - poučení o zdraví a nemocech

         - zdravotní prevence (hygiena, otužování, předcházení úrazům,             bezpečnost činností)

         - ochrana před úrazy

         - chování při úrazu

         - přivolání pomoci (policie, hasiči, záchranná služba)

         - zdravý a nezdravý jídelníček (co jíme a proč)

         - pitný režim

 1. okruh „Informační a komunikační technologie“

        - práce na PC

         - práce na interaktivní tabuli

4.3 Činnosti v ŠD

 1. Odpočinkové činnosti - odstraňují únavu

-         zařazují se po obědě popř. do ranních a konečných družin, při pobytu venku

-         tuto funkci mohou plnit stolní a společenské hry, poslech, předčítání, volné kreslení

      

 1. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil

-         převažuje aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými,

sportovními, turistickými nebo manuálními prvky

-         jsou realizovány převážně venku ve skupinkách a to buď organizovanou formou nebo jako spontánní činnost

 1. Zájmové činnosti - dominuje vlastní aktivita žáků

-         může být skupinová nebo individuální

 1. Příprava na vyučování

               -    zábavné procvičování učiva formou didaktických her

              -   využívání interaktivních tabulí a výukových programů

                   (procvičování)

 1. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI  

   VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

     Do školní družiny jsou začleňováni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výběru činností a následně při jejich hodnocení respektujeme možnosti a potřeby žáků, vytváříme podmínky pro rozvoj jejich schopností

a dovedností.

     Žákům mimořádně nadaným umožňujeme doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmů.

 1. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ  

   VZDĚLÁVÁNÍ

     Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy, kteří jsou přijímáni zpravidla na školní rok na základě písemné přihlášky s přihlédnutím

ke kritériím přijímání žáků do ŠD. O přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

 • věk účastníků (od nejmladších účastníků)

-          5 let – 6 bodů

-          6 let – 5 bodů

-          7 let – 4 body

-          8 let – 3 body

-          9 let – 2 body

-         10 let – 1 bod

 • Ročník, který žák navštěvuje

-         1. ročník – 5 bodů

-         2. ročník – 4 body

-         3. ročník – 3 body

-         4. ročník – 2 body

-         5. ročník – 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

   V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.

     Kritéria budou při přijímání do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 3. tříd, které se budou do školní družiny hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 200 žáků.

     Zájmové vzdělávání končí obvykle školním rokem. Dále může být ukončeno na základě písemné odhlášky ze ŠD nebo v případě závažného porušení řádu ŠD, o čemž rozhoduje ředitelka školy.

 1. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

     Školní družina má přiměřeně velké prostory, které vyhovují skupinovým

i individuálním potřebám žáků. Činnost školní družiny probíhá v 1. patře školy, v odděleních, jež jsou vybaveny audiovizuální technikou, v jednom oddělení je interaktivní tabule.

     Oddělení jsou vybavena odpovídajícím nábytkem, kobercem, didaktickými společenskými hrami, knihovničkou, pomůckami pro zájmovou činnost

(Vv, Ptv, Hv, Hpv, Tv). Pomůcky jsou průběžně doplňovány a obnovovány. Žáci se sami svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí ŠD. Výzdoba je obměňována dle ročních období i dle dalších námětů.

     Školní družina má své hřiště vybavené dřevěným domkem, skluzavkou, šplhadlem, pískovištěm a zastřešenou pergolou. Dle potřeby využíváme i hřiště školy. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

     Žáci mohou využívat informační centrum se školní knihovnou.

 1. EKONOMICKÉ PODMÍNKY

         Provoz školní družiny je hrazen :

                   - zřizovatelem

                   - MŠMT

                   - z poplatků dětí za pobyt v ŠD

                   - z příspěvků od SRPŠ

 1. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

     Vychovatelky ŠD mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si doplňují odborné vzdělání. Dále se průběžně vzdělávají samostudiem o vedlejších prázdninách, navštěvují akreditované kurzy.

     Služby vychovatelek jsou organizovány tak, aby vždy při všech činnostech byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pracovní tým funguje

na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.

     Vychovatelky v ŠD mají různě zaměřené specializace, které využívají

pro činnost se žáky v odděleních i zájmových kroužcích.

9.1 Spolupráce vychovatelek ŠD s učiteli

 • vzájemný respekt
 • spolupráce při pedagogických radách
 • výměna zkušeností
 • účast na školách v přírodě
 • konzultace spojené s řešením výchovných problémů

9.2 Spolupráce se zákonnými zástupci

 • formy:individuální rozbory

                      telefonické rozhovory

                      písemné kontakty

                      třídní schůzky

                       dny otevřených dveří

                      společenská setkání (ples, pouť)

 • ve vztazích mezi vychovatelkami a zákonnými zástupci panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat
 • spolupráce je založena na partnerství
 • vychovatelky ŠD chrání soukromí rodiny a zachovávají profesní mlčenlivost v jejich svěřených vnitřních záležitostech
 • vychovatelky jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, taktně
 • nezasahují do života a soukromí rodiny
 1. PODMÍNKY PRO HYGIENICKÉ A BEZPEČNÉ PŮSOBENÍ ŠD,

   PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

10.1 Hygienické podmínky

 • vhodná struktura režimu žáků ve školní družině s dostatkem relaxace

     a aktivního pohybu daná režimem ŠD a skladbou zaměstnání

 • děti jsou zatěžovány přiměřeně v rámci jejich možností
 • vhodný stravovací a pitný režim
 • zdravé prostředí (světlo, teplo, větrání, čistota, odpovídající velikost nábytku)

     při sportovních hrách na hřišti, v tělocvičně, při práci s ostrými  

     předměty před vycházkami

     10.2 Psychosociální podmínky

 • vytváření pohodového prostředí, příznivé sociální klima - otevřenost

     a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání

 • všechny žáci mají ve školní družině stejná práva, stejné možnosti

     i stejné povinnosti

 • chráníme žáky před násilím, šikanou, …
 • převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly
 • podporujeme žáka v tom, aby se nebálo, pracovalo samostatně,

         důvěřovalo si

 • rozvíjíme v žácích citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost,

             zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu

 • jsou určována jasná pravidla chování ve skupině tak, aby vznikl dobrý

     kolektiv

                                    

 1. BEZPEČNOST OCHRANY ZDRAVÍ A PRÁCE (BOZP)

     Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud

ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, počítačovou

učebnu, cvičnou kuchyň atd.), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci

přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden

v „Přehledu výchovně vzdělávací činnosti“ jednotlivých oddělení.

     Příloha č. 1 - Osnova poučení žáků

     Příloha č. 2 - Poučení žáků ze ŠD - odchod domů

    

 1. PŘEDMĚT EVALUACE

   činnost                                                               vypracoval             termín

- měsíční evaluace programů v oddělení              vychovatelka               měsíčně

- závěrečná evaluace ŠD                           ved. vychovatelka                  červen

- spolupráce s rodiči                                               vychovatelka             průběžně

- sledování a hodnocení kvality práce              

vychovatelek ŠD

(kontrolní a hospitační činnost)              ved. vychovatelka                  průběžně

- sledování podmínek

(materiálních, hygienických, BOZP)                  ved. vychovatelka           průběžně

- sledování a hodnocení kvality

zájmových kroužků                                        ved. vychovatelka           průběžně

- kontrola vedení „Přehledu výchovně

vzdělávací práce“                                             ved. vychovatelka     1x za 2 měsíce

12.1 Hodnocení práce vychovatelky ve ŠD

      Evaluační kritéria

 1. Zvolená činnost
 2. Způsob navození činnosti
 3. Průběžné podněcování a motivování
 4. Individuální práce se žáky při skupinové činnosti
 5. Vytváření atmosféry důvěry
 6. Organizační zvládnutí činností
 7. Závěrečné hodnocení
 8. Kontrola pedagogické dokumentace

12.2 Hodnocení dětí v ŠD

      Evaluační kritéria  

 1. Adaptace a přizpůsobování se režimu v ŠD
 1. Chování a vztahy mezi žáky
 1. Úroveň návyků a míra samostatnosti- oblékání

                                                   - stolování

                                                   - pořádek a hygiena

 1. Úroveň hry a zapojení do hry
 1. Pohybové projevy- obratnost

                       - orientace v prostoru

 1. Vyjadřovací schopnosti- výslovnost

                                 - slovní zásoba

                                 - odpověď celou větou

 1. Umělecké projevy- výtvarný

                       - hudební

                       - dramatický

                       - pracovně - technický

 1. Manuální zručnost - motorické schopnosti

                       - držení nástroje (tužka, nůžky)

 1. Úroveň poznávací- prostorová představivost
 1. Osvojené kompetence

12.3 Vzdělávací oblasti - Člověk a jeho svět

     Evaluační kritéria

 1. Místo, kde žijeme
 2. Lidé kolem nás
 3. Lidé a čas
 4. Rozmanitost přírody
 5. Člověk a jeho zdraví
 6. Informační a komunikační technologie

V každé oblasti        - závěry pro další práci

                                      - individuální přístup

Průběžné cíle   - sebeobsluha

                           - návyky zdravého životního stylu

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz