Škola

Historie

Polabinské sídliště se  v šedesátých letech dvacátého století rychle rozrůstalo a jediná škola v Polabinách 1 nebyla dostatečně velká pro všechny nové školáky. Vyučování bylo  na směny – dopoledne a po obědě.  

Proto byla 2. září roku 1968 otevřená naše škola, která  začínala s 27 třídami a na její stavbě se největší mírou podíleli učňové z učňovského střediska Pozemních staveb Pardubice.  Škola byla postavena v letech 1966 – 1968 za celkové náklady 9, 5 milionu korun. Před budovou školy bývala velká požární nádrž s vodotryskem, z níž dnes zbyla už jenom kovová plastika představující plachetnici.  

Prvním ředitelem naší školy byl pan Vladimír Čapek. Během prvního školního roku navštěvovalo školu 750 žáků, o rok později jich už bylo 833. Od školního roku 1969/1970 se na druhém stupni dělily od osmého ročníku třídy na studijní a praktické, podle prospěchu žáků. Ve školním roce 1970/71 už zase byla kapacita školy nedostatečná a zavedlo se pro některé ročníky směnné vyučování. Pan ředitel Čapek se stal krajským školním inspektorem a na jeho místo byl ustanoven pan ředitel Jan Pavlík.  

Ve školním roce 1972-73 měla škola 33 tříd s 939 žáky i novou paní ředitelku -Marii Freyovou. V dalším školním roce počet žák ještě narostl na 1043 žáků a o rok později dokonce až na 1142 žáků. Směnné vyučování ve druhých a třetích ročnících stále pokračovalo. Ve školním roce 1974-1975 opět došlo ke změně na místě ředitele školy – stal se jím dosavadní zástupce paní ředitelky pan Miloš Čapek. Paní ředitelka Freyová se stala školní inspektorkou. V roce 1978 – 1975 byl pan ředitel Čapek jmenován školním inspektorem a ředitelem školy se stal pan Jaroslav Vojtěch. Na jeden rok ho ve funkci vystřídala paní ředitelka Jana Pětníková, ale pak se zase do funkce vrátil a setrval v ní až do roku 2004.

V osmdesátých letech začal počet žáků ve škole klesat a vyučování na směny se stalo minulostí.  

Součástí školy byla od počátku jejího založení i pionýrská organizace, která měla svůj vlastní letní tábor ve Vranicích. V novinových článcích škola prezentuje svoje úspěchy, v každoročním hodnocení věnuje pozornost žákům nadaným i zaostávajícím. Během roku probíhaly pro žáky mimoškolní akce – karnevaly, besídky, akademie, branná cvičení, olympiády, znalostní i literární soutěže….. 

Vzhled školy se změnil v roce 2009. Z peněz Evropské unie byla škola zateplena a získala i novou barvenou fasádu podle návrhu našeho výtvarníka pana učitele Tomáše Šlapáka.

V roce 2011 prošlo rekonstrukcí sociální zařízení.

Škola je postupně vybavována interaktivní technikou, ve třídách máme 34 interaktivních tabulí nebo interaktivních dataprojektorů, 150 počítačů, kvalitní připojení k internetu. Od roku 2013 pracujeme s prvky programu Začít spolu. Od roku 2016 realizujeme program Skutečně zdravá škola zaměřený na zdravou výživu.  Jsme ekologickou školou 3. stupně a zaměřujeme se na výchovu žáků k ochraně životního prostředí. Od školního roku 2016/2017 jsme fakultní školou Pedagogické fakulty v Hradci Králové.

Kvalitní prací svých učitelů  škola získala velice dobrou  pověst, a za to patří veliký  dík  našim předchůdcům i našim současným pedagogům.  

Od roku 1987 šíří slávu naší školy i dětské pěvecké sbory, protože již více než 30let jsme jediná škola v okrese Pardubice zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy.  

V roce 2013/2014 jsme otevřeli i výběrové třídy s rozšířenou výukou  angličtiny a stali jsme se tak školou hudebně – anglickou.

U příležitosti oslav 50. výročí otevření školy v roce 2018 jsme před školou vztyčili školní vlajku, která symbolizuje umístění školy v Polabinách 2 i zaměření školy na hudební výchovu.

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz