Škola

Útvary

SPOLEK PŘÁTEL ZŠ

Výbor Spolku přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

IČO: 266 08 502

Předsedkyně výboru: Kateřina Zavřelová kzavrelova@seznam.cz 

Místopředsedkyně: Renata Musilová

Účetní spolku a zástupce pedagogů: Mgr. Vladislav Valenta valentav@zsprodlouzenapce.cz 

Zástupce akční skupiny pro stravování: Pavel Dvořák

Zástupce školní družiny: Bc. Eliška Pechová - pechovae@zsprodlouzenapce.cz

Kontrolorka účetnictví: Ivana Kratochvílová kratochvilovai@zsprodlouzenapce.cz 

Stanovy

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Spolek přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283.
 2. Sídlo spolku: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, 530 09

Článek II.

Právní postavení členů spolku

 1. Spolek přátel Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 (dále jen „spolek“) je dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 (dále jen „škola“).
 2. Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku.

Článek III

Činnost spolku

 1. Hlavní činnosti spolku je zejména:
 • zajišťování kontaktu mezi zákonnými zástupci žáků školy a vedením školy
 • b. organizování a finanční podpora kulturních a sportovních akcí pro žáky školy a jejich zákonné zástupce
 • zlepšování materiálního vybavení školy
 • organizování a finanční podpora akcí v oblasti enviromentální výchovy
 1. Spolupráce školy se spolkem:
 • ředitel(ka) školy má právo se zúčastnit každého jednání spolku; zúčastní se ho vždy, je-li o to spolkem požádán(a)
 • ředitel(ka) školy má právo požádat o svolání mimořádného jednání spolku
 • na základě povolení ředitele/ředitelky školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy

Článek IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek.
 2. Každý člen spolku náleží ke skupině zákonných zástupců ve třídě, kterou navštěvuje jím zastupovaný žák.
 3. O výši členských příspěvků rozhoduje výbor. Termín zaplacení členských příspěvků je vždy do 31. prosince příslušného školního roku.

Člen má právo:

 • podílet se na činnosti spolku
 • volit a být volen podle stanov spolku
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem
 • obracet se na orgány spolku s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti spolku, vedení školy, pedagogického sboru, školní jídelny či školní družiny.

Člen je povinen:

 • dodržovat stanovy
 • hradit členské příspěvky
 • podle svých možností a schopností přispívat k plnění úkolů spolku

Vznik a zánik členství ve spolku:

 • členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku
 • prodlužuje se zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok
 • zaniká nezaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok či zánikem spolku

       

Článek V

Orgány spolku

     (1) Pro řádný chod spolku jsou ustaveny tyto orgány:

 • skupiny zákonných zástupců
 • výbor
 • předseda/předsedkyně výboru

(2) Skupiny zákonných zástupců jsou základními orgány spolku, ve kterých se sdružují zákonní zástupci jednotlivých tříd. Každá skupina zákonných zástupců volí ze svého středu jednoho zástupce, který ji zastupuje ve výboru (dále jen „zástupce třídy“). Jeden člen spolku může současně zastupovat pouze jednu skupinu zákonných zástupců.

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku. Do výlučné působnosti výboru náleží:
  1. schvalovat stanovy a jejich změny
  2. volit a odvolávat předsedu výboru
  3. volit a odvolávat účetní(ho) spolku
  4. schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření
  5. rozhodovat o zániku spolku
  6. stanovit výši členského příspěvku
 1. Právo účastnit se jednání výboru má každý zástupce třídy. Jednání výboru svolává předseda výboru nejméně jednou ročně. Zástupci jsou svoláni písemnou pozvánkou nejméně tři dny před konáním jednání. Výbor je schopen se usnášet, pokud se jednání výboru účastní alespoň polovina všech zástupců tříd. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných zástupců tříd.
 2. Předseda/předsedkyně výboru je statutárním orgánem spolku. Předseda/předsedkyně rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny zástupcům tříd a výboru.
 3. Funkční období předsedy/předsedkyně výboru trvá tři roky. Opětovná volba předsedy/předsedkyně je možná.
 4. Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda/předsedkyně výboru. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

Článek VI

Hospodaření spolku

 1. Předseda/předsedkyně výboru i účetní spolku spravuje majetek spolku s péčí řádného hospodáře a jsou zodpovědní za jeho správu výboru spolku. Spolek hospodaří na základě ročního rozpočtu hospodaření schváleného výborem. Změny rozpočtu musí schválit výbor.
 2. Prostředky na činnost získává spolek ze členských příspěvků, darů a finančního vypořádání akcí organizovaných spolkem v rámci jeho hlavní činnosti.
 3. Finanční prostředky jsou vynakládány v souladu s posláním spolku.
 4. Při zániku spolku rozhodují zástupci tříd o způsobu vypořádání majetku.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušují se dosavadní stanovy spolku.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 22. 10. 2015.

ŠKOLSKÁ RADA

za ZŠ –  Mgr.Milan Váňa, Mgr.Vladimír Pařík

za rodiče – Markéta Zacklová, Mgr.David Pravec

za zřizovatele – Ing. Lukáš Fauler, Milan Drahoš

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

při Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, zřízené ke dni 1. 1. 2012 usnesením Rady města Pardubic č. 2204/2012 ze dne 7.2.2012  

________________________________________________________________

Jednací řád byl schválen na prvním zasedání školské rady dne 28.5.2012.

Čl. 1

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Čl. 2

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl. 4

 

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 5

 

Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

 

 

 

 

Čl. 6

 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7

Školská rada plní tyto úkoly:

 1. a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
 2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. f) projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní  

           správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

 1. podává návrh na odvolání ředitele,
 2. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitel školy.

Čl. 8

 

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 9

O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy a zřizovateli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy, územně příslušný odbor školství obce pověřené státní správou a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Čl. 11

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 28.5.2012

V Pardubicích dne 28.5.2012                                     

                                                                                             ……………………………                               

                                                                                                   předseda školské rady 

    

ŽAKOVSKÝ PARLAMENT

Ve škole pracuje žákovský parlament složený ze zástupců 4. – 9. ročníků, který úzce spolupracuje s ředitelkou školy. Zástupci žáků vznášejí na společných schůzkách připomínky i náměty k chodu školy. Ředitelka školy všechny náměty a připomínky zpracovává a podle možností školy jsou postupně realizovány. Z každé schůzky zpracuje ředitelka školy písemný záznam, který obdrží všichni učitelé. Informují pak o činnosti parlamentu i žáky v nižších ročnících a mají přehled o úkolech a informacích, které předávají zástupci svým spolužákům.

 

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz