Škola

Program podpory nadaných žáků

Naše základní škola se věnuje od roku 1986 žákům hudebně nadaným, od roku 2012 otevíráme pro nadané žáky jazykové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a od září 2021 nabídneme podporu i dalším nadaným žákům v oblasti matematiky a přírodních věd.

 

V roce 2021 jsme se stali Partnerskou školou nadačního fondu Qiido, který pomáhá učitelům a rodičům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby intelektově nadaných dětí (tzv. MiND) v rozumové i sociálně emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné.

 

Ve spolupráci s Qiidem nastavujeme systematický přístup ve vzdělávací koncepci MiND dětí – počínaje vyhledáváním MiND žáků, vzděláváním pedagogů v metodách a formách výuky i v přístupu a komunikaci s MiND žáky či v rozvoji jejich sociálně-emočních kompetencí až po samotnou organizaci výuky (začneme s 3 hodinami týdně obohacující výuky – v rámci jejich rozvrhu, aby nebyli zatěžováni hodinami navíc). Kontinuální podporu mohou využít i rodiče MiND dětí, např. formou individuálních konzultací či vzdělávacích seminářů. 

 Qiido Cedule partnerska skola 21 22 1

Spolupracovat budeme s dalšími Qiido partnerskými školami, zejména se Základní školou Úprkova v Hradci Králové.

Spolupráce s nadačním fondem Qiido rozšiřuje naši nabídku podpory různě nadaným žákům.

Vycházíme jim vstříc ve všech oblastech jejich nadání – intelektovém, uměleckém i sportovním. Nadaným žákům zajišťujeme podporu ve vzdělávání a vytváříme jim i individuální programy, aby mohli skloubit své vzdělávání s dalším aktivitami, pro které mají vlohy.

Přijetí naší školy nadačním fondem Qiido jako školy partnerské je velkým oceněním naší práce a nesmírně si této podpory vážíme. Stali jsme se třetí partnerskou školou v České republice.

Výňatek z dohody o  spolupráci  uzavřené mezi nadačním fondem Qiido a naší školou

Strany dohody budou spolupracovat ve formě PARTNERSTVÍ, a to zejména:

 • na společných projektech zaměřených na podporu MiND, jejich zákonných zástupců, pedagogů a školního psychologa
 • při sdílení a výměně informací různými formami,
 • při zpracování materiálů v oblasti společného zájmu,
 • při propagaci společného zájmu.

Nadační fond se dále zavazuje zajišťovat pro partnerskou školu ZŠ Prodloužená 283:

 • propojování a sdílení zkušeností s ostatními základními školami vzdělávajícími MiND (síťování, stáže a účast na akcích pořádaných Nadačním fondem (např. zdarma účast na každoročním Setkání škol vzdělávajících MiND)),
 • mentoring zkušených odborníků ve vzdělávání a rozvoji MiND,
 • rozšiřující a průběžné vzdělávání pedagogů v oblastech:
  • pedagogické identifikace
  • v metodách a formách výuky MiND (vč. poskytnutí tipů na obohacující didaktické materiály a konkrétní ukázky či nápady do vyučování)
  • osobnostního rozvoje se zaměřením na emoční inteligenci a komunikaci s MiND
 • nominaci a screening intelektového potenciálu žáků školy, za finančně dohodnutých podmínek diagnostiku IQ a EQ,
 • péči a podporu rodičovské komunity MiND v příslušném regionu,
 • podporu v rámci regionálního fundraisingu a přidělení specifického var. symbolu k finančním darům, které budou získány za účelem vzdělávání MiND na ZŠ Prodloužená 283,
 • legislativní oporu v interpretaci zákonů, vyhlášek a nařízení ve vzdělávání MiND
 • intervenci a podporu ve vyjednávání se zřizovatelem ZŠ Prodloužená 283 v otázkách vzdělávání MiND,
 • spolupráci při utváření koncepce ve vzdělávání MiND na 2. stupni základní školy,
 • sdílení klíčových kontaktů a informací ve vzdělávání MiND,
 • propagaci v elektronických i tištěných materiálech Nadačního fondu.

ZŠ Prodloužená 283 se dále zavazuje zajišťovat pro Nadační fond:

 • podání informace o spolupráci na webové stránky ZŠ Prodloužená 283
 • propagaci a referenci v elektronických i tištených materiálech ZŠ Prodloužená 283
 • prezentaci partnerské spolupráce na jakýchkoliv akcích týkajících se společného zájmu,
 • školení (workshopy, semináře) pro pedagogy jiných partnerských škol Nadačního fondu (metody a formy výuky MiND),
 • umožnění náhledu ve výuce pro pedagogy škol vzdělávajících MiND (stáže),
 • poskytnutí vybraných pracovních listů pro výuku MiND v partnerských školách Nadačního fondu, dále poskytnutí inspirace na projekty a hry pro výuku a rozvoj MiND,
 • účast na akcích Nadačního fondu z titulu partnerské školy, a to z důvodu předávání zkušeností, sdílení příkladu dobré praxe dalším partnerským školám vzdělávajících MiND.

Více informací na webu: https://www.qiido.cz/ 

                                                               Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                               ředitelka školy

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz