Jak vypadá program ZAČÍT SPOLU v podmínkách naší školy

Čtyři dny vtýdnu děti pracují klasickým způsobem svyužitím moderních forem i metod práce. Jeden den vtýdnu zařazujeme prvky programu Začít spolu.

  • Program Začít spolu začíná komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.
  • Následuje první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci.
  • Vedruhém bloku přijdou na řadu centra aktivit. Vcentrech se totiž promítá integrovaná tematická výuka (ITV). Vpraxi to znamená, že když daná třída pracuje např. na projektu nazvaném Stromy, vcentru čtení děti o stromech logicky čtou, vcentru psaní o nich píší, ale třeba vmatematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě sohledem na věk, spřihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.
  • Během měsíce se děti prostřídají ve všech centrech. Pracují vcentru čtenářském, matematickém, vcentru objevů i ve výtvarném ateliéru. Paní učitelka připraví dětem úkoly a vcentru je děti ve skupině vypracují.
  • Paní učitelka práci kontroluje a podle potřeby nabízí pomoc.
  • Práce vcentrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se svěkem zvyšují) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co by udělali jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly oceňovat, spolupracovat a o své činnosti se vyjádřily. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil.
  • Program probíhá letos prvním rokem ve výběrových prvních třídách – vhudební a vanglické.
  • Vroce 2014/2015 bude program opět otevřen v1. třídě srozšířenou výukou angličtiny.

Práce v centrech aktivit:

Image
Image

Další fotografie - zde

Image
Image