Škola

Jak vypadá program ZAČÍT SPOLU v podmínkách naší školy

Čtyři dny vtýdnu děti pracují klasickým způsobem svyužitím moderních forem i metod práce. Jeden den vtýdnu zařazujeme prvky programu Začít spolu.

  • Program Začít spolu začíná komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.
  • Následuje první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci.
  • Vedruhém bloku přijdou na řadu centra aktivit. Vcentrech se totiž promítá integrovaná tematická výuka (ITV). Vpraxi to znamená, že když daná třída pracuje např. na projektu nazvaném Stromy, vcentru čtení děti o stromech logicky čtou, vcentru psaní o nich píší, ale třeba vmatematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě sohledem na věk, spřihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.
  • Během měsíce se děti prostřídají ve všech centrech. Pracují vcentru čtenářském, matematickém, vcentru objevů i ve výtvarném ateliéru. Paní učitelka připraví dětem úkoly a vcentru je děti ve skupině vypracují.
  • Paní učitelka práci kontroluje a podle potřeby nabízí pomoc.
  • Práce vcentrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se svěkem zvyšují) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co by udělali jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly oceňovat, spolupracovat a o své činnosti se vyjádřily. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil.
  • Program probíhá letos prvním rokem ve výběrových prvních třídách – vhudební a vanglické.
  • Vroce 2014/2015 bude program opět otevřen v1. třídě srozšířenou výukou angličtiny.

Práce v centrech aktivit:

Image
Image

Další fotografie - zde

Image
Image

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz