Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Vnitřní směrnice č. 2/2020

Dodatek ke školnímu řádu č. j. 3/2018

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020" v Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

1.Forma vydání interního dokumentu:
Rozhodnutí ředitelky školy po předchozím schválení školskou radou.
2.Důvod:
a)Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), resp. přílohy č. 6 tohoto usnesení usnesením Vlády ČR č. 420/2020 zde dne 17. 4. 2020 a přílohy č. 6 tohoto zakázala osobní přítomnost při vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních a základních uměleckých škol a konzervatoří.
b) S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole a školských bylo zavedeno vzdělání žáků formou dálkové podpory a opory a online výuky a konzultací (dále také „distanční vzdělávání").
c) Pravidla hodnocení žáků stanovená školním řádem,se kterými byli žáci školy na začátku školního roku 2019/2020 seznámeni, předpokládají standardní průběh školního roku s prezenční formou vzdělávání a nemohou být po uzavření školy k hodnocení žáků použita.
d) Pravidla hodnocení žáků stanovená školním řádem byla vlivem skutečností uvedených v písmenu a) uplatitelná pouze do 10. března 2020.
e) Ukončování školního roku v režimu bodu a) je řešeno v rámci druhého pololetí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211//2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
f) Uvedené právní předpisy ukládají škole povinnost jejich ustanovení respektovat v rámci hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a seznámit s upravenými pravidly pro hodnocení žáky školy.
3. Postup:
a) Škola zpracuje, v souladu s výše uvedeným, návrh pravidel k hodnocení žáků.
b) Ředitelka školy projedná návrh se Školskou radou.
c) Třídní učitelé zajistí řádné seznámení žáků s pravidly hodnocení.
d) Pro seznámení bude využita dálková forma v rámci školního informačního systému Škola On Line.
e) Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.
4. Návrh textu Rozhodnutí:
Ředitelka školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tyto zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
I.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020
1.Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:
a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020.
Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace z EŽK za období od 1. 2. 2020 do 10. 3. 2020.
b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou"). Toto hodnocení má jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku.
Domácí práce byly hodnoceny formativně nebo známkou pouze motivačně. Toto hodnocení může být použito jako podpůrné a lze ocenit aktivitu žáků při plnění zadaných domácích prací.
c) zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
Pokud žák nezískal žádnou známku v období od 1. 2. 2020 do 10. 3. 2020 a neodevzdával práce zadané na domácí přípravu, lze ho hodnotit podle výsledků za 1. pololetí. Vyučující doloží na jednání pedagogické rady 22. 6. 2020, že žák byl kontaktován všemi dostupnými prostředky, a přesto domácí práce nevypracoval a neodevzdal.
d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
e) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020
f) klasifikace ve 2. pololetí nebude horší než v 1. pololetí, pokud žák spolupracoval při domácí výuce a online výuce. Pokud žák žádnou aktivitu od uzavření školy nevyvíjel, nemusí klasifikace odpovídat výsledkům žáka za 1. pololetí.
g) problematické situace budou řešeny ve prospěch žáků
2.Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen", jen v těchto případech:
a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) v odst. 1
3.V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.
4. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.
II.
1.Rozhodnutí nabývá platnosti po schválení Školskou radou a zveřejněním na webu školy.
V Pardubicích 28. 4. 2020

Mgr. Bc. Jana Smetanová
ředitelka školy


Schváleno školskou radou 25. 5. 2020

Žáci z "2.AB" výborně spolupracují a pozdravují sp...
Konečně ve škole - 2. B