Výběr dodavatele na náhradní stravování

​V dokumentech školy https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/48-zadavaci-dokumentace-rekonstrukce-skolni-jidelny je od 22. 6. do 14. 7. zveřejněna zadávací dokumentace na výběr dodavatele na náhradní stravování po dobu rekonstrukce školní kuchyně.

                                    Jana Smetanová

Námitka k zadávací dokumentaci č. 1.

23.6.2020

V souvislosti se zveřejněním „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby s názvem Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance" pro ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Vás žádám v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

V čl. 1 odst. 1.1 návrhu smlouvy se uvádí: „Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit přípravu a dodávku teplých jídel pro žáky a zaměstnance objednatele dle podmínek uvedených v této smlouvě a závazek objednatele uhradit za dodaná jídla sjednanou cenu"

V čl. 2 odst. 2.2 návrhu smlouvy se uvádí: „Za řádné splnění dílčí dodávky dodavatele se považuje:

- předání objednaného počtu jídel

- předání jídel v souladu s pravidly HACCP

- předání jídel ve sjednaném místě a čase

- zajištění výdejní teploty jídel po celou dobu výdeje"

V čl. 2 odst. 2.4 návrhu smlouvy se uvádí: „Dodavatel je povinen zajistit výdejní teplotu jídel po celou dobu výdeje (11:30 – 14:00). Objednatel může pro zabezpečení plnění této povinnosti poskytnout dva výdejní vyhřívané vozíky"

Z podmínek uvedených v návrhu smlouvy tedy vyplývá, že součástí předmětu plnění není zajištění výdeje jídel, současně však zadavatel po dodavateli požaduje zajistit výdejní teplotu po celou dobu výdeje jídel.

Na základě výše uvedeného se domníváme, že si zadavatel bude zajišťovat výdeje jídel vlastními kapacitami a nelze po dodavateli požadovat zajištění výdejní teploty po celou dobu výdeje. Požadavek zadavatele na zajištění výdejní teploty po celou dobu výdeje jídel je tedy dle našeho názoru nepřiměřený a v rozporu s § 6 ZZVZ. Žádáme Vás tedy tímto o změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.

24.6.2020

Naše odpověď:

Úvodem uvádíme, že § 98 odst. 3 ZZVZ se týká pouze dotazů v případě nadlimitního zadávacího řízení, nelze jej tedy využít v příapdě zakázek malého rozsahu.

K předejití nedorozuměním nicméně k Vašemu dotazu uvádíme následující:

Výdej jídel skutečně zajistí zadavatel (objednatel) vlastními silami. Vzhledem k tomu, že nicméně nedisponuje dostatečnými technickými prostředky k zajištění výdejní teploty jídel po celou dobu výdeje, poptává i tuto službu po uchazečích, přitom je připraven poskytnout vybranému dodavateli potřebnou součinnost.

Zadavatel jako možné způsoby realizace této služby uvádí následující:

a) zapůjčení potřebného technického vybavení (ohřevné vozíky, ohřevná skříň), případně využití vlastního obdobného vybavení dodavatele tak, aby byla výdejní teplota jídla zajištěna po celou dobu výdeje

b)rozložení dodávky obědů v čase tak, aby dovezené obědy byly v podstatě ihned vydávány a k udržení výdejní teploty by stačilo stávající vybavení školní jídelny - v praxi tedy dodavatel bude obědy zavážet třeba natřikrát.

Vzhledem k povaze zakázky a předmětu plnění je zadavatel názoru, že uvedený požadavek splňuje podmínku přiměřenosti dle § 6 ZZVZ, a to i z důvodu nedostatečného technického vybavení objednatele.

Rozloučení na školní zahradě 2.C
Bosou nohou