Aktuality

Přihlášky k zápisu do 1. tříd od 1. 4. do 21. 4.

Vážení rodiče,

od 1. do 21. dubna si můžete generovat přihlášky do 1. třídy na https://zapisyzs.pardubice.eu/ .

Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat ve dnech  20. a 21. dubna.

Vytištěnou přihlášku si prosím přineste s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli čekat.

Pro rodiče, kteří si nemohou přihlášku vytisknout, bude připraveno místo v počítačové učebně, kde pan zástupce s přihláškou rodičům pomůže.

K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte.
Pokud chcete získat body navíc, můžete přiložit i další přílohy – kopii potvrzení o bydlišti ve spádovém obvodu školy.

Jsme partnerskou školou nadace Qiido a od prvních tříd máme obohacující výuku pro nadané žáky. Vytipování nadaných dětí proběhne v době zápisu. Rodičům pak bude nabídnuta možnost, aby dítě prošlo testováním u nadace Qiido. Pokud se jeho nadání nebo mimořádné nadání potvrdí, bude mít ve škole výuku podporující jeho nadání.

Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Body za staršího sourozence - starší sourozenec je a po 1. 9. 2022 bude žákem naší ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitelka školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Příjem žádostí v naší škole:

Žádosti přijímáme osobně v době zápisu s kopií rodného listu dítěte a dalšími dobrovolnými přílohami.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Pro budoucí školní roku budeme otevírat 3 - 4 první třídy podle počtu zapsaných dětí.

Třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy - děti se hlásí předem a výběr provedou naše paní sbormistryně. Hlásit se můžete do 21. dubna na tel. čísle 604 356 933.

Třídu s rozšířenou výukou angličtiny - příjem přihlášek bude ukončen 31. 1. a do konce března probíhají pohovory u pana školního psychologa.

Třídy standardní.

Ze všech prvních tříd budou vybráni nadaní žáci na obohacující výuku matematiky a podporu v dalších vyučovacích předmětech.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a odevzdají ji ve škole 20. nebo 21. dubna - ve dnech zápisu.

K žádosti o odklad doloží:

Kopii rodného listu dítěte – vždy

Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2022. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na www.zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

Jana Smetanová

Wanted for ..... and other projects
2.A - Jarní květiny

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz