Zápis do 1. tříd - informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Jarní den otevřených dveří s ukázkovými hodinami pořádáme 25. března. Ukázkové hodiny začínají v 8.00h a v 9.00h. Odpoledne mohou rodiče s předškoláčky navštívit od 15.00h do 17.30h jarní výtvarné dílny a velikonoční jarmark.Pro zájemce o hudební třídu proběhne před zápisem informativní schůzka s paní sbormistryní a s paní zástupkyní ze ZUŠ Lonkova ul. Zájemci o třídu s rozšířenou výukou angličtiny obdželi e-mailem termín pohovoru u paní školní psycholožky.

Informace o škole i o zápisu dětí podá ředitelka školy na tel. čísle 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání") a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o podmínkách zápisu dětí do prvních tříd.

Organizace zápisu

Termín: 15. a 16. dubna 2020

Čas: vždy od 13.00 do 18.00 hodin

Místo: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Rezervace termínu a času zápisu - online na webových stránkách školy od 30.3. od 7.00h do 12. 4. do 24.00h. Po registraci si můžete stáhnout a předem vyplnit potřebné dokumenty - Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud si přinesete předem vyplněné dokumenty, budete mít více času sledovat, točit a fotit svoje dítě.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Chcete podat žádost o odklad?

 • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad" předem po elektronickém přihlášení k zápisu na webu školy nebo ve škole v době zápisu v ředitelně školy.
 • K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitelka školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky a mají s sebou doporučení z pedagogicko - psychologické poradny a od dětského lékaře, jdou přímo do ředitelny školy. Dítě k zápisu nejde. Zákonnou povinnost přihlásit dítě k základnímu vzdělávání splní rodiče vyřízením odkladu povinné školní docházky.

(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Pokud rodiče žádají o odklad, ale nemají s sebou obě doporučení, jdou s dítětem k zápisu - bude přihlášeno do 1. třídy a pak jdou se žádostí o odklad do ředitelny. Ředitelka školy přeruší řízení o odkladu povinné školní docházky a prodlouží lhůtu na dodání potřebných dokladů - nejdéle do 31.. 5. 2020.

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Děti, které měly v lońském roce odklad, musejí přijít k zápisu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst

v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2020/21.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonné kritérium Body Jak doložit

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy.

U cizince hlášené místo pobytu v ČR.

5 bodů

Ředitelka školy může nahlížet do registru obyvatel.

U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

Pomocná kritéria
Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ. 2 body Není třeba - ověří ZŠ
Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy. 1 bod Doložením užívacího práva zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. *

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

* Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

- předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

- doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

- doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy - přezkoušení paní sbormistryní v mateřské škole nebo v naší základní škole

Třída s rozšířenou výukou angličtiny - pohovor u školní psycholožky

Třída standardní - přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout, je 100. Připravujeme třídy standardní, s rozšířenou výukou HV a s rozšířenou výukou angličtiny. Počet tříd upravíme podle počtu přihlášených dětí.

Kapacita školy je stanovena v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých na 780 žáků.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • předložte prosím rodný list dítěte

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
 • předložte prosím občanský průkaz zákonného zástupce

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

(§ 36 odst. 5 správního řádu)

Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte?

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.

 • Pokud má dítě asistenta nebo jiná podpůrná opatření již v mateřské škole, dejte nám prosím kopii doporučení z PPP.

Sdělte nám prosím údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytvářejí prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci rozhovoru s dítětem a kresbou postavy pedagog orientačně zjišťuje úroveň připravenosti pro školní docházku.

Informace pro zákonného zástupce

 • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
 • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)
  • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji Desatero pro rodiče, které obdrží při zápise ve škole.
  • V květnu pořádáme pro děti 2 odpolední lekce Kouzelné předškoly, při které se seznámí s paní učitelkou i budoucími spolužáky. Informace o akci je v informační brožuře, kterou rodiče obdrží při zápise.

Těším se na Vaše děti.

Jana Smetanová

Barevný týden
Pohovory do 1. třídy s rozšířenou výukou angličtin...