Volby do školské rady

Vážení rodiče,

funkční období stávající Školské rady při ZŠ Prodloužená končí. Musíme proto provést nové volby členů  z řad zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 na období 2018-2021. Za rodiče ve školské radě chce nadále pokračovat pan Mgr. David Pravec a nově kandiduje paní Markéta Zacklová. Pokud by měl někdo další ze zástupců rodičů zájem o práci ve školské radě, tak ať se přihlásí telefonicky na čísle 466 768 351 nebo e-mailem u pana zástupce Paříka do 28.12.2017 do 14.00 hodin.

§ 168

(1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Volby do školské rady z řad rodičů proběhnou na třídní schůzkách dne 11.1.2018 od 18.15h do 20.00h.  

                                                                                          Jana Smetanová

Zpěváčci s Josefem Vágnerem
TURNAJ VE FLORBALE (CHLAPCI 8. - 9. ročník)