​Doplňující informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce.


Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií, v období vymezeném vyhláškou.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky –řádný termín. V období od pátku 5. Do soboty 6. června2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky–řádný termín

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce:

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději

-5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní přijímací zkoušky,

-případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání).

Průběh přijímací zkoušky

:Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15minut delší, než je běžný čas).

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám ,,na kterých se uplatňuje ,do 15. Června 2020pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky)musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Podání žádosti o nové rozhodnutí:

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

I nadále,však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

1.uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale

2.nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004Sb.

Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky

:existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek a nebo jej vzal zpět,

uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí .Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí

Náhradní termíny:

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc,karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020,a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Dva náhradní termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy, a to v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem.

Na následující stránce je vzor žádosti o nové rozhodnutí. Vzor připravilo MŠMT.

Žádost

Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:

……………………………………………………..

Datum narození uchazeče: ……………………………………………………..

Místo trvalého pobytu uchazeče: ……………………………………………………..

Jméno, popřípadě jména, a příjmení

zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ……………………………………………………..

Místo trvalého pobytu

zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ……………………………………………………..

Podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám

o vydání nového rozhodnutí

v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

…….………………………………………………..……………………………, do 1. ročníku oboru vzdělání

…………………………………………………..…………………………….…,

denní/večerní/dálkové/distanční/kombinované* formy vzdělávání. O vydání nového rozhodnutí žádám z toho důvodu, že jsem splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

V………………………….. dne ………………………...

….……………………………………….………

(podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého uchazeče)

*) nehodící se škrtněte 

​Oznámení o přijetí žáka do 1. ročníku pro školní ...
Den matek - 5. E