Třídy a události

Zápis do základní školy pro žáky z Ukrajiny

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitelka Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Mgr. Bc. Jana Smetanová oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

15. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin v ředitelně školy

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Předpokládaný počet přijímaných dětí – 7, z toho do 1. ročníku 3

Organizace zápisu

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií:

Bydliště ve spádovém obvodu školy

Starší sourozenec ve škole

V Pardubicích 1. 6. 2022

Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Jana Smetanová

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ ВІДПОВІДНО § 2 АКТУ No 67/2022 СБ. (ЛЕКС УКРАЇНА ОСВІТА)

Директор ДНЗ «Пардубіце-Полабіни», Prodloužená 283 Mgr. до нашої ери Яна Сметанова оголошує місце та час спеціальної реєстрації відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до базової освіти на 2022/23 навчальний рік:

15. 6. 2022 р. з 8:00 до 14:00 у директора школи

Ця спеціальна реєстрація призначена лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту, яким було надано візу на перебування понад 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, що автоматично вважається за законом візою. для іноземців з тимчасовим захистом.

Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

Очікувана кількість прийнятих дітей - 7, з них до 1 року 3

Організація зарахування

1. Про допуск подається законний представник за законодавством України або законний представник за чеським законодавством.

2. Законний представник зобов'язаний зареєструвати дитину, яка перебуває в Чеській Республіці більше 3 місяців і яка досягла 31 серпня 2022 року 6 років на першому курсі базової освіти в 2022/23 навчальному році. . Якщо законний представник просить перенести початок обов'язкового відвідування школи, необхідно задокументувати рекомендовану оцінку відповідної шкільної консультативної установи та лікаря-спеціаліста чи клінічного психолога.

3. Законні представники зобов'язані подати такі документи:

(а) заява про вступ до базової освіти

(b) візовий документ дитини (для неособистих заяв, копія документа повинна бути подана та подана);

(c) документ, що дає право представляти дитину.

4. Директор школи приймає рішення про вступ до базової освіти за встановленими критеріями:

Проживання на території школи

Старший брат і сестра в школі

У Пардубіце 1 червня 2022 р

Директор початкової школи Мгр. до нашої ери Яна Сметанова

Den dětí se zmrzlinou
TÝDEN S INDIÁNY

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa