Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům  do 1. tříd.  Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 19. do 23. dubna. 

 Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ v době od 1. 4. do 23. 4. 2021.

K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte.
Pokud chcete získat body navíc, můžete přiložit i další přílohy. 

Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Body za staršího sourozence - starší sourozenec je   a po 1. 9. 2021 bude žákem naší ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitelka školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení). 

Příjem žádostí v naší škole:

1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).  Datová schránka školy: KJEFXQF

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Posílejte prosím pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje.

3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4. Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – je zvenku u hlavních dveří, takže žádosti můžete vkládat i během víkendu.

Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e -mail, že jsem žádost přijala.

Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních vchodových dveřích od 10. května do 25. května.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Pro budoucí školní roku budeme otevírat 4 první třídy:

Třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy - děti se hlásí předem a výběr provedou naše paní sbormistryně. Hlásit se můžete do 22. dubna na tel. čísle 466 768 351.

Třídu s rozšířenou výukou angličtiny - příjem přihlášek byl ukončen a do konce března probíhají pohovory u pana školního psychologa. 

Třídy standardní. 

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte prosím

paní Olgu Havlíkovou : Olga.Havlikova@mmp.cz, tel: 466 859 532 na Magistrátě města Pardubic. Tam Vám v případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a odevzdají ji ve škole v týdnu od 19. do 23. dubna jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí - datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou jako obyčejnou zásilku nebo vhozením do poštovní schránky na škole. 

K žádosti o odklad doloží:

Kopii rodného listu dítěte – vždy

Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2021. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na www.zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

Jana Smetanová

Změna termínu příjímacích zkoušek
Cirkus v 1.B