Třídy a události

​ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žáci s těmito registračními čísly se přijímají od 22. 9. 2022 ke vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Registrační číslo rozhodnutí:

1. 38UK/2022 přijata

2. 39UK/2022 přijata

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 22. 9. 2022.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti 15 dnů od jeho zveřejnění. 

6.B v parku Na Špici
Jsme zpátky ve škole, už posedmé

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa