Třídy a události

​PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024


PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Od roku 2024 bude díky novele zákona možné podat přihlášku na střední školu 3 způsoby. Elektronicky s ověřenou identitou, vytištěným výpisem z online systému nebo odevzdáním tiskopisu se všemi přílohami. Do přihlášky se nově budou moci uvést až 3 vybrané střední školy či obory bez talentové zkoušky, vždy podle zvolené priority.

Pokud podával žák přihlášku na školu s talentovou zkouškou, musí tyto školy do přihlášky rovněž uvést, bude tak mít 4 – 5 škol.

Protože nebude možné, aby byl student přijat současně na více škol, vznikne na středních školách více míst pro uchazeče. Již v prvních kolech přijímacího řízení by se tímto novým způsobem navíc měla zaplnit většina kapacit.

Termín podání přihlášek je stanoven od 1. do 20. února 2024.

Po odevzdání již nebude možné provádět změny v pořadí škol, proto si dobře rozmyslete, kterou školu chcete prioritizovat.

Nově odpadá povinnost odevzdat zápisový lístek. Platí totiž, že žák nastoupí na tu školu, kam ho v prvním kole přijímacího řízení přijmou a má ji nejvýše v pořadí.

Elektronická přihláška

Možnost podání přihlášky elektronickou formou je nejsnazším způsobem odevzdání. Jediné, co k odevzdání touto formou potřebujete je zařízení, na kterém přihlášku vyplníte a ověřená elektronická identita (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).

Nemusíte nic tisknout, ani posílat poštou. Sami navíc nemusíte nic vypisovat. V systému, který je napojený na registr obyvatel, pouze vyberete dítě, které chcete na střední školu zapsat a následně zvolíte střední školy a obory, kam by vaše dítě chtělo nastoupit.

Při elektronickém vyplňování uvidíte výčet informací poskytnutých střední školou, jako například přehled oborů dané školy, počet plánovaných přijatých uchazečů nebo také počet přijatých v minulém roce.

Školy vybíráte v takovém pořadí, ve kterém chcete, aby dítě případně nastoupilo. Následně jednoduše nahrajete všechny vaše přílohy do kopie ve formě skenu nebo fotek. Jaké přílohy daná škola požaduje uvidíte přímo v systému. Po odevzdání přihlášky vám přijde také elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám.

K vyplňování přihlášky se můžete jednoduše vracet a v rozpracované přihlášce dál pokračovat. V systému navíc uvidíte přehled výsledků i další komunikaci s danou školou.

Po odeslání přihlášky vám přijde elektronické potvrzení na e-mail.

Vytištěný výpis

Pokud chcete odevzdat vytištěný výpis ze systému, je nutné přihlášku vyplnit online, ale bez přihlášení či ověřování identity. To znamená, že musíte všechny informace o sobě i o svém dítěti zadat ručně. Stejně jako u elektronické přihlášky, i tady však platí, že máte snadný výběr škol a nemusíte o nich všechny informace vypisovat.

Do systému také nahrajete potřebné přílohy a poté tiskopis vytisknete a odevzdáte na všechny příslušné školy. Výpis můžete odevzdat osobně, poštou nebo datovou schránkou, dejte si však pozor, aby každá přihláška měla dané přílohy. Nezapomeňte ji také podepsat. Pozvánka k přijímacím zkouškám vám následně přijde doporučenou poštou.

Listinná forma - Tiskopis s přílohami

Při odevzdání přihlášky v listinné formě nepotřebujete k vyplnění počítač ani mobilní telefon. Všechny informace vyplňujete ručně, jako tomu bylo před novelou zákona, včetně adresy školy, kódu oboru a přesného názvu se zaměřením. Přihlášku musíte doručit do každé vybrané školy zvlášť. Ke každé přihlášce musíte dodat také potřebné přílohy.

Nezapomeňte však, že všechny vaše přihlášky musí mít školy či obory seřazené v totožném pořadí.

Kdo podával přihlášky na školy s talentovou zkouškou, musí do pořadí priorit zařadit i tyto školy

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO PRVNÍHO KOLA

● Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

● Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše tři přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět

● Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.

● Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

Přijímací řízení

Všichni zájemci o studium na škole s maturitním oborem, mají 2 pokusy jednotné přijímací zkoušky, počítá se vždy lepší výsledek. Přijímačky se konají v prostorách vámi zvolených středních škol. Konkrétní místo nově určuje Cermat. Nestanoví ho podle vašich preferencí, ale tak, aby se rozložení žáků rozmístilo rovnoměrně.

1.kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení žák podává přihlášku na 3 střední školy bez talentové zkoušky a píše 2 pokusy jednotné přijímací zkoušky. V případě přijetí nastoupí na tu školu, kterou má nejvýše v pořadí.

Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

První řádný termín je 12. dubna 2024

Druhý řádný termín 15. dubna 2024.

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií na 16. a 17. dubna 2024

Náhradní termíny přijímaček jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024. ( v případě, kdy se žák z vážných důvodů nemůže v řádném termínu dostavit a do tří dnů se omluvil)

Pozvánku s informací o místě konání obdržíte nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení budou nově zveřejněny 15. května 2024, tedy po náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek. Výsledky uchazeči obdrží způsobem, jakým přihlášku podali.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

• 4. pracovní den (15. května 2023) po potvrzení přijatých uchazečů v IS budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení dle seznamu, a to zároveň na veřejně přístupném místě ve škole (zde musí být zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů ) a zároveň v IS (zde musí být zveřejněn alespoň po dobu do 20. února následujícího kalendářního roku), čímž se rozhodnutí považují za oznámená .

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají a do spisu se nečiní záznam.

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel

− do 20. února - Gymnázium se sportovní přípravou

− do 20. ledna - ostatní obory vzdělání

− ředitel konzervatoře nezasílá

2.kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení je určené pro nepřijaté uchazeče z kola prvního nebo pro ty, kteří se svého přijetí vzdali nebo se nikam nehlásili.

Druhá kola přijímacího řízení budou probíhat stejným způsobem, jako kola první. Opět je nutné přihlášku podat jedním z možných způsobů a školy seřadit podle priorit.

20. května 2024 se zveřejní kompletní seznam škol, které nabízí volná místa ve druhém kole přijímacího řízení. V systému se uchazeči dozví také počet volných míst daného oboru.

Přihlášky budou uchazeči podávat do 24. května 2024.

Od 8. do 12. června 2024 proběhne přijímací řízenípro druhé kolo. Výsledky budou známy 21. června 2024.

V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního

Uchazeč, který v 1. kole jednotnou zkoušku nekonal, nemůže podat přihlášku do maturitního oboru ve 2. kole.

3.kolo přijímacího řízení

Třetí kola přijímacího řízení budou, stejně jako v letech minulých, plně v režii středních škol. Podmínky pro přijetí si určí ředitelé. Přihlášky do třetího kola se podávají výhradně v tištěné podobě, elektronické odevzdání není možné. Počet přihlášek není omezen a uchazeči zde neaplikují prioritizaci.

Písemné testy

Všichni žáci píší u přijímacích zkoušek písemný test z matematiky a písemný test z českého jazyka a literatury. Maximálně je možné získat 50 bodů z každého testu. Minimální hranici počtu bodů pro přijetí žáka si stanovují školy.

Časový limit

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut.

Časový limit pro test z matematiky je 70 minut.

V případě, že má žák přiznané uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, bude mu prodloužen časový limit dle jeho zařazení. Žák musí potřebné dokumenty odevzdat společně s přihláškou na střední školu.

Jaké jsou povolené pomůcky?

U obou testů mohou mít žáci pouze černě nebo modře píšící propisovací tužku. U matematiky pak mohou žáci používat obyčejnou tužku a rýsovací potřeby, které jsou nezbytné v geometrii.

Je zakázáno používat fixy nebo gumovací propisky. Dále žáci nesmí používat kalkulačky, matematicko-fyzikální tabulky, slovníky nebo Pravidla českého pravopisu.

Doporučenou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

Čtyřleté studium ü

Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných ü

Gymnázium se sportovní přípravou – min. 30 bodů ze 100 možných ü

Ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných

Osmileté studium ü

Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

-výsledků jednotných, školních a talentových přijímacích zkoušek

-případně dle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

- případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Uchazeči se do hodnocení přijímacího řízení započte lepší výsledek z každého testu.

Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, v případě shodného pořadí uchazečů rozhoduje los.

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení

. • Rozhodnutí o odvolání může být kladné jen v případě porušení legislativy, chybně ohodnocené jednotné, talentové či školní přijímací zkoušky či chybně vyhodnocených kritérií přijímacího řízení.

Nemá smysl se odvolávat proti nepřijetí z důvodu možného uvolnění kapacity. Případnou volnou kapacitu může ředitel naplnit až v dalším kole přijímacího řízení.

Zdroj:

https://www.skolapopulo.cz/blog/cermat-prijimaci-zkousky-aktuality?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi1_ZE7ptOGWmTlgs9Pw2QarxKZ35Lt0YcKL4Q_mFsnhlMp3urwuQs8aAostEALw_wcB

http://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Mezistupňový projekt "Pes a člověk"
Pracujeme v centrech "Jak jde čas" 2. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz