Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

děkuji Vám mnohokrát za spolupráci v tomto školním roce a vyjadřuji Vám svůj obdiv za zvládání domácí výuky Vašich dětí. Doufám, že nový školní rok už proběhne standardně, a uvádím zde informace platné od 1. 9. 2020.

Třídnické hodiny:

V naší škole se zaměřujeme kromě výuky žáků dlouhodobě i na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Mottem naší školy je vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a do školy budou chodit bez obav. Během školního roku pořádáme mnoho aktivit v rámci prevence rizikového chování. Základem bezpečné školy je ale atmosféra mezi dětmi v jednotlivých třídách. To ovlivňuje atmosféru v celé škole. Kázeň ve třídě výrazně přispívá ke kvalitě výuky. Tolerance mezi dětmi, soudržnost kolektivu a přátelské vztahy ve třídě jsou dobrou prevencí před šikanou. Třídní učitel zná svou třídu nejlépe. V rámci školy za ni odpovídá a je prostředníkem mezi školou, dětmi a jejich zákonnými zástupci.

Abychom mohli účinně pracovat se žákovskými kolektivy, máme zavedené dobrovolné třídnické hodiny. Ze zjišťování, které provedla paní metodička prevence Mgr. Marie Sychrová vyplynulo, že zejména žáci na druhém stupni požadují častější kontakt se svým třídním učitelem. Mnoho konfliktů mezi dětmi pramení z toho, že o sobě málo vědí a neumějí se vcítit do situace svého spolužáka. Na dětských kolektivech dlouhodobě pozorujeme rozdíly ve vztazích mezi dětmi ve třídě, kde mají třídnické hodiny, a ve třídě, kde třídnické hodiny zatím neprobíhaly. Od září 2020 proto po dvouleté intenzivní přípravě učitelů zavádíme pravidelné třídnické hodiny ve všech třídách. Hodiny budou pevně zařazeny do rozvrhu, ale nebudou vyučovacím předmětem – nebudeme je hodnotit. Hodina týdně bude časem pro třídu, kdy děti budou se svým třídním učitelem společně trávit čas, pracovat na vztazích v kolektivu a řešit situace, které ve škole nastanou. Nutnou podmínkou pro úspěšné vytváření pozitivní atmosféry ve třídě bude pravidelná účast všech žáků na třídnických hodinách. Rodiče proto budeme prosit o spolupráci a zajištění účasti žáků, aby třídnické hodiny plnily svůj cíl. Právně vymahatelná účast na třídnické hodině není, spoléhám proto na pochopení a podporu ze strany rodičů.

Zavedení třídnických hodin bylo vloženo do Školního řádu platného od 1. 9. 2020 a třídním učitelům mnohokrát děkuji za ochotu trávit se svými žáky čas nad rámec pracovních povinností a věnovat se vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi.

Nový školní řád je na webu školy https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/42-skolni-rad-2020-1-1.

Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2020

Od září 2020 jsme nuceni zvýšit cenu obědů o 2 koruny v každé věkové kategorii. Ceny potravin stále rostou - cena kuřecího masa se pohybuje od 100 do 135 korun. Cena vepřového masa se již od ledna zvedla cca o 20 i více korun za l kg a cena škrabaných brambor se zvedla z 22,88 na 25,18 korun. Cena mléka se pohybuje cca od 16,60 do 18 korun. Cena vajec z 2,70 se zvedla na cca 3,20 za 1 ks. Cena ovoce např. jablek z 20 korun až na 36 korun. Papriky z 50 až na 80 korun, rajčata z 45 a ž na 60 korun. Okurky za cca 45 korun nyní až 60 korun…. Ceny potravin stále stoupají a u některých potravin se jedná o nárůst o desítky procent.

Za současné stravné bychom nebyli už schopni vařit, takže od září budou ceny obědů:

Od 7 do 10 let 28,- Kč - měsíčně 588 Kč

Od 11 do 14 let 30,- Kč - měsíčně 630 Kč

.Od 15 let a více 32,- Kč - měsíčně 672 Kč

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a změňte si prosím v srpnu trvalé příkazy na platby obědů.

Od 1. 9. do 12. 11. bude pokračovat rekonstrukce školní jídelny. Náhradní stravování bude zajištěno a obědy budou vydávány provizorně v tělocvičně. Děti si budou nosit vlastní příbory a k dispozici bude pouze 1 hlavní jídlo. Po skončení rekonstrukce opět obnovíme výběr ze 2 obědů, ale přihlašování bude již pouze přes internet. Všichni strávníci obdrželi nebo nově obdrží přihlašovací údaje. 


Úpravy ŠVP

Od ledna 2020 se změnil způsob financování regionální školství a peníze na platy pedagogů dostáváme podle počtu odučených hodin. Do rozpočtu ale nejsou zahrnuty hodiny výuky nepovinných předmětů. Naše škola s rozšířenou výukou hudební výchovy odučila každoročně 18 hodin nepovinného předmětu sborový zpěv. Od ledna nemáme v rozpočtu finanční prostředky na úhradu výuky těchto hodin. Z tohoto důvodu jsme provedli úpravu Školního vzdělávacího programu Hezky nám to notuje a nepovinný předmět sborový zpěv jsme zrušili. Obsah výuky předmětu sborový zpěv jsme začlenili u tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy do zvýšeného počtu hodin hudební výchovy – žáci mají 2 – 3 hodiny týdně. Standardní třídy mají pouze 1 hodinu hudební výchovy týdně.

Náš školní vzdělávací program je živý dokument, se kterým pracujeme a který upravujeme podle podmínek školy. Po několika úpravách měl větší počet příloh a ztrácel na přehlednosti. Od 1. září 2020 proto vydáme nový školní vzdělávací program s číslem jednacím 4/2020. Od září budeme vyučovat podle dvou vzdělávacích programů, abychom dodrželi povinné počty hodin. První a šesté třídy se budou vzdělávat podle nového školního vzdělávacího programu a druhé, třetí, čtvrté, páté, sedmé, osmé a deváté třídy se budou vzdělávat podle stávajícího ŠVP až do doby, dokud nevejde v platnost nový ŠVP pro všechny ročníky.

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021 je zveřejněna na https://www.zsprodlouzenapce.cz/skola/zajmove-krouzky-2020-2021 a již nyní můžete kroužky vybírat. Otevřeny budou ty, o které bude dostatečný zájem. 

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září. Druhé - deváté třídy budou  mít výuku od 8.00h do 8.45h. Prvňáčci se shromáždí před školou a slavnostní zahájení školního roku proběhne od 9.00h. Paní učitelky si pak odvedou děti do tříd a ukončení bude v 9.45h.

Přeji Vám všem krásnou dovolenou a načerpání nových sil po tomto velmi náročném školním roce.

                                                                                      Jana Smetanová


Výběr dodavatele na náhradní stravování
Bosou nohou