Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Zápis do 1. tříd - změna termínu a zrušení rezervací
Od středa, 15. duben 2020
Do čtvrtek, 16. duben 2020
Zobrazení : 635

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám poslat informaci ke změně u zápisů do 1. tříd. Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 15. do 22. dubna a ruší se systém rezervací. Každá škola si určí, jakým způsobem bude přijímat přihlášky. 

Pokud se budete hlásit do naší školy, vygenerujte si prosím přihlášku na 

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a doručte ji do školy.

K přihlášce prosím přiložte:Kopii rodného listu dítěte – vždy ( po ověření žádosti kopii skartuji)

Pokud chcete získat body navíc, můžete přiložit i další přílohy.  Zvýšili jsme kapacitu školy, takže můžeme přijmout  všechny předškoláčky, kteří se k nám budou hlásit. Dokládání dalších příloh záleží pouze na Vašem uvážení.


 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěteve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
  předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
  doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
  doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení). - jméno staršího sourozence a ročník, který letos navštěvuje, dopište  prosím na žádost nebo napište na samostatný list.

  Příjem žádostí v naší škole:
 1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).
 1. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Posílejte prosím pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje.
 2. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
 1. Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – je zvenku u hlavních dveří, takže žádosti můžete vkládat i během víkendu

      Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e -mail, že jsem žádost přijala.

 

Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních   vchodových dveřích od 13. do 31. května.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávájí se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte prosím

Paní Olgu Havlíkovou : Olga.Havlikova@mmp.cz, tel: 466 859 532 na Magistrátě města Pardubic. Tam Vám v případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a odevzdají ji ve škole v týdnu od 15. do 22. dubna jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí.

 

K žádosti o odklad doloží:

 • ·      Kopii rodného listu dítěte – vždy
 • ·      Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • ·       Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

     Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2020. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

                                                   Jana Smetanová

                                                    ředitelka školy