Přijímačky na střední školy

Přijímací řízení na školní rok 2019 – 2020

Přihláška ke vzdělávání

-v prvním kole přijímacího řízení může žák podat nejvýše

-dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a

-dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

-přihlášku podává žák prostřednictvím svého zákonného zástupce řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do:

            -30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

            -1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

Nejlépe odeslat doporučeným dopisem nebo předat v kanceláři příslušné SŠ osobně a nechat si potvrdit její převzetí.

Žák obdrží v základní škole 2  přihlášky s potvrzeným prospěchem.

Na tiskopisu přihlášky uvede obě školy.

  1. Bude-li se žák hlásit na dvě SŠ, uvede je na obou přihláškách ve stejném pořadí, obě přihlášky budou tedy stejné. (Na obou přihláškách bude stejná škola na 1. místě a stejná škola na 2. místě.)

Zákonný zástupce žáka odešle přihlášky na obě zvolené SŠ, na každou z nich po jednom vyhotovení

  1. Bude-li se žák hlásit do dvou oborů na jedné škole, uvede na 1. místě školu a název jednoho oboru a na 2. místě tutéž školu a název druhého oboru vzdělání. Obě přihlášky budou opět vyplněny stejně.

Zákonný zástupce odešle obě přihlášky na zvolenou školu.

  1. Bude-li se žák hlásit jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje.

Přijímací zkoušky:

I v letošním školním roce se opět konají povinné jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školách všech zřizovatelů.

Výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění.

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat od 12. 4. do 28. 4. do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Od 22. 4.do 30. 4. do ostatních oborů vzdělání.

Ředitel střední školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání).

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Jednotná přijímací zkouška je stanovena na tyto dny :

1.termín      pátek 12.dubna 2019

Vykoná žák ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě.

2.termín      pondělí 15.dubna 2019

Vykoná žák ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě.

 

Žák, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli SŠ, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

1.termín           pondělí 13.května  2019     pro školu uvedenou na 1.místě

2.termín            úterý 14.května 2019        pro školu uvedenou na 2.místě

 

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum-Cermat)

 

Specifikace jednotných zkoušek:

-v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie

-povolené pomůcky-modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby

-chybné odpovědi nebudou penalizovány

-střední školy budou moci zorganizovat přijímací zkoušky nanečisto (leden 2019)

Český jazyk a literatura                        60 minut                                             max. počet bodů  50

Matematika                                         70 minut                                             max.počet bodů  50

Hodnocení žáků v rámci 1. kola přijímacího řízení

-žáci budou hodnoceni na základě:

            -výsledků dosažených v jednotných zkouškách

            -hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

            (-výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky)

            -případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

-pokud žák koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu

-hodnocení jednotných testů z českého jazyka a matematiky se na celkovém hodnocení žáka v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Podmínkou pro přijetí žáka ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice :

 Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

Gymnázium se sportovní přípravou – min. 25 bodů ze 100 možných

Ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min 20 bodů ze 100 možných

Výsledky přijímacího řízení

-ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých žáků a nepřijatým žákům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna

-Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám nejpozději do 28. dubna

-ředitel školy ukončí hodnocení žáků do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po konání školní přijímací zkoušky

-odvolání proti rozhodnutí ředitele školy (při nepřijetí) lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Kolonka lékařské potvrzení:

            Žák nechá u svého lékaře potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu. Netýká se zájemců o studium na gymnáziu a obchodní akademii.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojová porucha učení nebo chování) může tuto skutečnost uvést v rámci přihlášky přiložením kopie zprávy z vyšetření v PPP. (Zpráva musí být platná v době přijímacího řízení.)

Zápisový lístek:

            Pokud je žák na SŠ přijat a rozhodne se na ni nastoupit, odevzdá řediteli této SŠ vyplněný zápisový lístek do 10ti pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

Zápisový lístek, který žák již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:

-jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání

-odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

            Ve škole, kde zápisový lístek žák neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem.

Druhé kolo přijímacího řízení:

            Pokud žák není přijat na SŠ v 1. kole přijímacího řízení, podává přihlášku do 2. kola přijímacího řízení. Druhé a další kola přijímacího řízení a termíny podání přihlášek pro tato kola stanovuje ředitel příslušné SŠ po ukončení 1. kola přijímacího řízení. Podmínky pro přijímací řízení zveřejní na internetových stránkách školy. V tiskopise přihlášky se vyplňuje jen jedna škola, na kterou se přihláška podává. Počet přihlášek ve druhém a dalších kolech není omezen.

V případě problémů a nejasností Vám poradí výchovná  poradkyně paní Mgr. Zora Hrušková    

Email: hruskovaz@zsprodlouzenapce.cz 

Te.: 466 768 359