Nástup žáků 1. stupně do školy od 25. 5.

Vážení rodiče,

od 25. května znovu otevíráme školu pro žáky 1. stupně.

Pokud se rodiče rozhodnou, že většina žáků ze třídy zůstane doma, bude i nadále paní třídní učitelka nebo pan třídní učitel vyučovat dálkově.

Žáci, kteří pak budou ve škole,budou zařazeni do výukových skupin s jinými učiteli. Domácí práci dostávat nebudou. Na výuce se kolegové mezi sebou domluví.

Pokud půjde většina žáků ze třídy do školy – více než 50%, bude vyučující učit ve škole a domů bude žákům posílat zadání na doplnění učiva.

Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Proto jsme museli pro návrat žáků do školy přijmout tato pravidla:

Při nástupu do školy 25. května odevzdá žák paní učitelce nebo panu učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy:

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/40-cestne-prohlaseni-neexistence-priznaku

Pokud někdo nemá k dispozici tiskárnu, může si formulář vzít z obálky na dveřích školy do 24. 5.

Zvažte prosím, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny – rozhodnutí je na zákonných zástupcích.

Denně musejí mít žáci do školy 2 čisté roušky a igelitový sáček na jejich odkládání.

V prostoru před školou udržujte prosím s dětmi rozestupy.

Při nástupu do školy musejí mít všichni žáci roušku. Dospělé osoby je do školy nesmějí doprovázet.

Posílejte prosím k určenému vchodu pouze samotné děti, aby si je vyučující mohli převzít.

Po předání dítěte vyučujícímu buďte prosím tak laskavi a opusťte prostor před školou. Nečekejte před vchodem, dokud Vaše dítě neopustí šatnu.

Pokud by žáci nebo jejich zákonní zástupci či jiní příbuzní nedodržovali opatření nastavená podle metodiky MŠMT, které v této výjimečné situaci škola musí vyžadovat, bude žák z výuky vyloučen. Jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních žáků ve škole a pracovníků školy.Děkuji Vám předem mnohokrát za pochopení.

Výuka bude probíhat denně od 7.40h do 12.00h podle nástupu žáků do školy.

Do školy budou žáci vstupovat postupně a přebírat si je bude paní učitelka nebo pan učitel. Vchody budou označeny velkými čísly a na každém bude vyvěšen čas nástupu tříd do školy. Informace k začátkům a koncům výuky budou zveřejněny i na webu školy.

Pokud by dítě nebylo u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit. Děti nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Rozpis nástupů do školy a ukončování výuky:

1.A - vstup vchodem u 1.st. – č. 1 – v 8.00h, konec vyučování v 11.40h

1.B - vstup vchodem u 1.st. – č. 1 – v 8.05h, konec vyučování v 11.35h

1. C – vstup vchodem u 1.st. – č. 2 – v 8.00h, konec vyučování v 11.40h

1.D - vstup vchodem u 1.st. – č. 2 – v 8.05h, konec vyučování v 11.35h

2.A - vstup vchodem u 1.st. – č. 1 – v 7.40h, konec vyučování v 11.45h

2.B - vstup vchodem u 1. st. č. 1 - v 7.45h, konec vyučování v 11.50h

2.C - vstup vchodem u 1.st. – č. 2 – v 7.40, konec vyučování v 11.45h

3.A - vstup vchodem u 1. st. č. 2 - v 7.45h, konec vyučování v 11.50h

3.B – vstup hlavním vchodem č. 3 v 7.40h, konec vyučování v 11.45h

3.C – vstup hlavním vchodem – č. 3 – v 7.45h, konec vyučování v 11.50h

3.D - vstup vchodem u 1. st. č. 1 - v 7.50h, konec vyučování v 11.55h

4.A – vstup vchodem u 1. st. – č. 1 – v 7.55h, konec vyučování ve 12.00h

4.B – vstup vchodem u 1. st. č. 2 - v 7.50h, konec vyučování v 11.55h

4.C – vstup vchodem u 1.st. – č. 2 – v 7.55h, konec vyučování ve 12.00h

4.D – vstup hlavním vchodem – č. 3 – v 7.50h, konec vyučování v 11.55h

5.A – vstup hlavním vchodem – č. 3 – v 7.55h, konec vyučování ve 12.00h

5.B – vstup vchodem u 2. stupně č. 4 – v 7.45h, konec vyučování v 11. 55h

5.C - vstup vchodem u 2. stupně č. 4 – v 7.40h, konec vyučování ve 12.00h

5.D – 7.45h– příchod zadním vchodem ze dvora, nástup do třídy schodištěm u 2. stupně, konec vyuč. ve 12.00h

5.E – vstup vchodem u 2. stupně č. 5 - v 7.45h, konec vyučování v 11. 55h

Z nařízení ministerstva školství budou žáci po celou dobu přítomnosti ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka. I na WC budou chodit společně tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Po celou dobu vyučování budou děti ve svých třídách. Pokud půjdou s vyučujícím ven, je vyučující povinen zajistit odchod ze školy tak, aby se v šatnách nebo na chodbě nesetkaly děti z různých skupin.

Obědy budeme žákům nosit do tříd ve formě balíčků. Od 11.00 h roznesou paní kuchařky objednané obědy žákům do tříd a děti se najedí v průběhu poslední vyučovací hodiny. Pokud máte o oběd zájem, přihlaste si ho prosím přes internet také do 15. května.

Při výuce se zaměříme na český jazyk, matematiku, případně cizí jazyk a další předmět dle rozhodnutí vyučujících.

Ke školní docházce se žáci musejí přihlásit předem – do 15. května do 14.00h. Pozdější přihlášení už nebude možné. Pokud bude dítě k docházce přihlášené a nebude se moci výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů. Odhlásit z výuky se žák může ze zdravotních důvodů, ale nemůže být za něj do skupiny přeřazen jiný žák. Skupiny jsou od 25. května neměnné, i když se v průběhu výuky počet dětí ve skupině sníží.

K odpolední zájmové činnosti musí být žák přihlášen přes vložený odkaz do 15. 5. do 14.00h. Přednostně budou zařazeni do zájmové odpolední činnosti žáci 1. a 2. tříd. V případě volné kapacity budou zařazeni i žáci ze skupin 3. ročníku. Vybrány budou skupiny žáků 3. tříd, ve kterých bude do zájmové odpolední činnosti přihlášeno nejvíce žáků, jejichž rodiče pracují a potřebují mít zajištěnou odpolední péči o děti.

Odkaz na přihlašovací formulář – bude otevřen do 15. 5. do 14.00h. Pozdější přihlášení už nebude možné.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=cnGC0nDW9kWxYuw7qjHYrJUfv30v149CnLqcKJ-Cz6lURTA5UjA3OTI4UktNTTdaNDRUNFQ0RVFSTC4u

Odpolední zájmovou činnost po skončení vyučování zajistíme do 16.00h. Nemůžeme pracovat jako ve školní družině a spojovat jednotlivé skupiny, takže na 1 pracovnici připadne 1 skupina z dopoledního vyučování – i když někteří žáci tuto nabídku nevyužijí a ve skupině nebude plný počet dětí.

K dispozici mám omezený počet paní vychovatelek a paní asistentek. Proto musíme žáky na odpolední činnost vybírat podle stanovených kritérií. Odpolední zájmové činnosti se může zúčastnit jenom žák, který dochází do školy a splňuje daná kritéria – je žákem 1. nebo 2. třídy, v případě volné kapacity je žákem 3. třídy ve skupině, kde je nejvíce zaměstnaných rodičů potřebujících zajistit odpolední péči o děti.

Odchody žáků ze školy:

Po skončení dopolední výuky odvádí vyučující v určeném čase žáky do šatny. Žáci mají nasazené roušky. V šatněse bez prodlení převléknou a přezují a vycházejí ze školy. V budově školy nemohou děti čekat na zákonné zástupce a dospělé osoby nesmějí za dětmi vstupovat do budovy. Porušení tohoto hygienického opatření bude důvodem k vyloučení žáka z výuky. Zákonné zástupce prosím z nařízení MŠMT, aby před školou nevytvářeli skupiny, dodržovali 2m rozestupy a s dětmi ihned odcházeli z areálu školy.

Pokud se žák odpoledne účastní zájmové činnosti, dostanou rodiče informaci o kontaktu na paní vychovatelku od paní třídní učitelky nebo od pana třídního učitele. Žáci zůstávají po celý den ve stejné místnosti, ven a do tělocvičny budou chodit podle možností. I venku musejí být děti v oddělených skupinách.

Do dotazníku pro přihlášení k zájmové odpolední činnosti uveďte prosím, v kolik hodin bude dítě odpoledne odcházet, a zda samo nebo v doprovodu. Pokud půjde samo, pošle je paní vychovatelka do šatny s pokynem, ať se co nejrychleji oblékne a odejde ze školy. Pokud si budete dítě vyzvedávat, zavoláte na tel. číslo, které obdržíte, nebo zazvoníte na zvonek pro školní družinu. Dítě paní vychovatelka pošle do šatny a vy si jej převezmete před školou. Odchod dětí je možný pouze mezi 15.00h a 16.00h. V jiném čase děti odcházet nemohou, protože mohou být mimo budovu školy, v tělocvičně apod. Z jiných míst vám paní vychovatelka dítě posílat nesmí. Opět zdůrazňuji, že dospělé osoby nesmějí za dětmi do budovy školy vstupovat.

Každý vyučující může mít ve skupině max. 15 žáků. Třídní učitel bude shromažďovat elektronické přihlášky žáků k výuce přes EŽK do pátku 15. května do 14.00h. Pozdější přihlašování nebude možné ani do tříd, ani na odpolední zájmovou činnost.

Přednost při zařazení do skupiny vyučované třídním učitelem budou mít děti rodičů, kteří dají vyučujícímu čestné prohlášení, že:

1. jsou zaměstnaní – prosím uvést zaměstnavatele

2. nastupují nejpozději 1. 6. do zaměstnání - prosím uvést zaměstnavatele

3. mají home office

Děti rodičů, kteří jsou doma, budou v případě potřeby zařazovány do výukových skupin. Přihlášku žáka a čestné prohlášení bude vyučující archivovat podle pokynů ředitelky školy.

Výukové skupiny bude vyučovat učitel nebo jiný pedagogický pracovník, který nemá v současné chvíli třídnictví. Skupiny budou neměnné až do konce školního roku.

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci. Nastavit chod školy podle pokynů z MŠMT je opravdu složité. Pokud budete mít další dotazy k nastavení výuky, kontaktujte mě prosím telefonem na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám hezký den.

Jana Smetanová

Čarodějnice v 5.D
Termíny přijímacích zkoušek